FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/03/2007

Fråga om enskilds inflytande vid val av LSS-insats

Hej Jag har en dotter och en son som har funktionshinder och ligger under LSS. Tidigare har både sonen och dottern haft korttidsvistelse genom kommunen (en helg i månaden) Vi tyckte att sonens korttidsvistelse var dålig och mest en förvaring och har avslutat detta medan dottern har kvar sin plats. Barnen går i samma skola som är en special skola utanför kommunen. Denna skola anordnar sommar kollo vilket vi sökt. Vi har fått ok för sonen men avslag för dottern med hänvisning till att dotterns korttidsvistelse anordnar eget kollo. Kan kommunen styra vilket kollo mina barn skall åka till.

Lawline svarar

Hej, Först och främst måste placerandet av er dotter på kollo vara att kvalificera som någon av de tio typer av insatser som avses i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Jag antar att så är fallet, eftersom er son synes ha beviljats stöd. I sådana fall gäller följande. Enligt 6 § LSS skall den verksamhet som sker enligt lagen vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de LSS-insatser som ges. En av tankarna med bestämmelsen är att socialtjänsten inte får fatta beslut ”över huvudet” på den enskilde. Din dotter har således rätt att vara med och påverka i viss utsträckning. Se lagtexten http://lagen.nu/1993:387#P6 . Hur långt bestämmanderätten sträcker sig är i princip omöjligt att svara på och det får avgöras från fall till fall med beaktande av flera olika intressen, såväl den enskildes som kommunens. Regeringsrätten har dock slagit fast att då den enskildes alternativ (i ditt fall det kollo som din son ska gå på) står mot kommunens (det vill säga korttidsvistelsens kollo) måste en sammanvägning göras av olika omständigheter, såsom den önskade vårdinsatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade vården i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål som sådant om en viss vårdform (RÅ 85 ref 2:67, RÅ 86 not 186 och RÅ 1991 ref 97). Om det av din dotter begärda alternativet inte kan sägas vara särskilt kostnadskrävande eller svårgenomförbart för kommunen, bör hon få igenom sitt önskemål. Jag förslår dock att du kontaktar länsstyrelsen i ditt län, eftersom det är den myndighet som utövar tillsyn över kommunen i frågor som rör LSS. Länsstyrelsen har en skyldighet att inom länet ge allmänheten information och råd i frågor som rör LSS-verksamheten. Med vänlig hälsning
Markus OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo