FrågaKÖPRÄTTÖvrigt11/03/2007

Partiellt avtalsbrott?

har en privat person som köper en bil av en annan privat person rätt att häva ett köp 1 år efter ett köp på grund av att bilen ej levereras med fullständig utrustning som det var avtalat och där säljaren ej kunnat på verka leveranstiden på grund av att en annan person skulle leverera och montera utrustningen kan hon då bli tvungen att köpa tillbaka bilen

Lawline svarar

Hej! Denna situation kan lösas på två olika sätt beroende på vad det är för slags utrustning som saknas. Den första lösningen kan tillämpas om utrustningen som saknas inte är av så stor betydelse för bilens duglighet. I 43 § KöpL (vilken är den lag som ska tillämpas mellan två privatpersoner) anges att bestämmelserna om fel och dröjsmål ska tillämpas då en del av leveransen är försenad eller felaktig, men då enbart på denna del. Detta brukar kallas partiellt avtalsbrott. Bara för att det i detta fall är just en del av leveransen som saknas behöver detta inte betyda att 43 § blir tillämplig. En förutsättning för att kunna tillämpa paragrafen är att en uppdelning av köpet lämpligen kan ske med hänsyn till fysiska och funktionella samband. Skulle tex motorn vara den utrustning som saknas på bilen ifråga går bilen inte att använda och man talar då istället om fel i hela varan. Skulle det vara så att utrustningen är av mindre betydelse och därför kan betecknas som brist i leverans kan dock reglerna om dröjsmål tillämpas avseende denna del. Köparen kan då häva denna del enligt 25 § KöpL om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Den andra lösningen rör det fall då utrustningen är av så väsentlig betydelse att bilen blir oduglig om den saknas (jfr liknelsen med motorn). Då föreligger istället fel i hela varan. Ett fel är enligt 17 § KöpL om varan ifråga om art, kvalitet och mängd mm inte överensstämmer med avtalet, vilket är fallet här. I denna situation ska hävningsgrunden i 39 § KöpL användas. För att denna ska kunna bli tillämplig krävs att varan var felaktig vid den tidpunkt då risken för varan låg på säljaren, att felet var väsentligt och att köparen har reklamerat i tid. Tidpunkten för avgörandet av om fel föreligger är vid överlämnandet (21 § i samband med 13 § KöpL). Eftersom utrustningen saknades vid denna tidpunkt förelåg ett fel då risken för varan låg på säljaren. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig om inte bilen har reklamerats inom skälig tid efter att han märkt/borde ha märkt felet (32 § KöpL). Vad som är oskälig tid beror på, men enligt min mening borde reklamationsfristen i det här fallet ha gått ut. Skulle köparen ha reklamerat kan han ändå inte åberopa hävning först, utan måste först kräva avhjälpande eller omleverans. Går inte detta eller sker det för sent får dock köparen häva om felet är väsentligt för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Tyvärr spelar det ingen roll att säljaren inte kan hjälpa att leveransen blivit försenad, hävningsgrunden för dröjsmål kan ändå användas. Lycka till! Med vänlig hälsning
Marie HedelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”