Preskription av fordran

2007-03-03 i Preskription
FRÅGA
Branchavtal ALEM 95, § 35 talar om preskribtionstid. Är tiden 10år enligt preskribtionslagen?
SVAR

PRESKRIPTIONDet är uppenbart att preskriptionstid för fordringar i allmänhet regleras i 2 § Preskriptionslagen. Av denna bestämmelse framgår det att huvudregeln för preskription av fordringar är 10 år. Undantag från denna regel gäller konsumentfordringar och fordringar på skadestånd i anledning av brott (2,3 §§ PreskL). Vidare är det klart att preskriptionstiden gäller från den dag då branschavtalet formellt slöts eller vid en gemensam överenskommelse blev bindande. Denna preskriptionstid gäller om inte preskriptionen avbryts på något av de sätt som anges i 5 § PreskL. Preskriptionsavbrott kan ske bland annat genom utfästelse av betalning, skriftligt krav från borgenär eller genom att väcka talan inför domstol eller på annat sätt åberopa fordringen. Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid kommer att löpa från den dag den preskriptionsavbrytande handlingen skedde.Sammanfattningsvis är ditt antagande helt korrekt och preskriptionstiden för avtalsgrundande anspråk och fordringar är normalt 10 år. Eftersom det i din kontext verkar vara fråga om ett branschavtal som används mellan två näringsidkare, affärsidkare så är det nog så att det knappast kan vara fråga om en konsumentfordran. För att det ska vara en konsumentfordran krävs det att du eller din kund har handlat utanför näringsverksamheten och för personlig konsumtion,bruk (Prop 1979/80:119 s 90). Det är också klart att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för ett anspråk eller en fordran som en konsument har mot en näringsidkare. Vidare krävs att en av parterna har handlat inom sin affärsverksamhet för att kunna rubriceras som näringsidkare. Om du dock skulle vara konsument och en näringsidkare använder detta branschavtal så kan du dock räkna med en treårig preskriptionstid vad gäller eventuella fordringar,anspråk som näringsidkaren skulle ha mot dig. Eftersom branschavtalet också hänvisar till allmän preskriptionstid i lag så råder det ingen tvekan om att Preskriptionslagen är tillämplig.

Jacob Öberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)