FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 11/03/2007

Saklig grund-personliga skäl

Min arbetsgivare har sparkat mig efter 10 år. Min partner och jag hade samma säsongsarbete och gjorde slut strax innan. Vi är registererad partner och inte vär öppet om vårt förhållande. Arbetsgivaren vill att vi skulle vara sams men det gick inte. Min partner grät en dag i chefens kontor. Chefen anklagade mig för att vara orättsvisst mot min partner och hotade att sparka oss bägge två. Sedan tog chefen hennes parti p g a detta förtroende samtal. Hon forsätt att visa jäv mot min partner och jag blev utfryst av chefen. Jag kände mig kränkte och konfronterade henne efter säsongen var slut. Jag blev uppsagd och arbetsgivaren sa att jag kunde bara skylla på mig själv.

Lawline svarar

Hej! Din arbetsgivare verkar ha handlat felaktigt. Lagen som reglerar uppsägning från arbete heter lag om anställningsskydd (1982:80), LAS. Lagen hittar Du http://lagen.nu/1982:80 . En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, vilket framgår av 7 § 1 st. LAS. Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Att döma av din chefs uttalande (att du bara kunde skylla på dig själv) tycks det i detta fall vara fråga om uppsägning p.g.a. personliga skäl. LAS har tillkommit till skydd för arbetstagarna och Arbetsdomstolen, AD, som är den domstol som avgör arbetstvister, har hittills varit sträng mot arbetsgivarna i tidigare fall av uppsägning p.g.a. personliga skäl. Det måste ske en noggrann bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, se SOU 1993:32 s. 346-356. Även mindre allvarliga förseelser, såsom sena ankomster, kan utgöra tillräcklig grund för uppsägning om förseelserna upprepas efter det att arbetsgivaren klarlagt att beteendet inte tolereras (se t.ex. AD 2000 nr 12). Men det kan inte grunda sig på vilka problem man har med sin partner om det inte går ut över arbetet. Enligt 9 § LAS är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det. Det kan vara ett bra sätt för Dig att ta reda på vilka skäl Din arbetsgivare grundar uppsägningen på. Enligt 34 § LAS ska uppsägningen, på yrkande av arbetstagaren, förklaras ogiltig om arbetstagaren sagts upp utan saklig grund. Enligt 3 8 § skall en arbetsgivare som bryter mot denna LAS betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer, alltså skadestånd. Observera att Du också har rätt till en uppsägningstid om sex månader eftersom Du varit anställd hos arbetsgivaren i tio år, enligt 11 § LAS, men om Du har ett säsongsarbete kan ibland andra regler gälla. Talan mot arbetsgivaren väcks hos Arbetsdomstolen. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000