FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/02/2007

Förtal

Jag har varit rektor/verksamhetschef på en gymnasieskola i en mindre kommun. Som ny kom jag på kant med en mindre grupp lärare på skolan. Som ny får man räkna med att gamla hierarkier rivs och att gamla maktstrukturer försvinner och det byggs upp nya och att oprövad personal får chans att visa sig. Jag bedömer att ca 50% av personalen var positiva till mig, 30% likgiltiga och 20% fientliga. Det brukar ordna sig efter ett år. I detta fall solidariserade sig skolchefen med den missnöjda parten, som var hans gamla kompisar när han själv var rektor på skolan. Han såg med fasa på att skolans förändrades lite. För att komma åt mid undersökte han om det fanns grund för avsked eller uppsägning av personliga skäl. Eftersom han inte hittade något utvecklade han ett rapporteringssystem så att de som var missnöjda meddelade honom när jag kom och gick (meningslöst eftersom jag hade inlöst övertid), hur jag burit mig åt på personalfest, vad jag sagt om vissa personer och hur jag uppträtt på skolan. Eftersom han inte hittade något, säkert till sin egen förargelse inledde han en uppsägningsförhandling. Vid den förhandlingen presenterade han en del klagomål som på sin höjd kanske kunnat leda till en tillsägelse men inget mer. i sista punkten på hans skriftliga redovisning skrev han att han hade haft kontakt med en kommun där jag arbetat för fyra år sedan och om de referenser han då erhållit skrev han att om de varit kända för ett och ett halvt år sedan hade jag aldrig kommit ifråga för tjänsten. Jag blev mycket förvånad eftersom jag har ett mycket positivt tjänstgöringsintyg från ifrågavarande kommun och att man vid min tillsättning tagit en mängd referenser som alla var positiva. Något annat har inte framkommit. Han har alltså långt efter min anställning som är tillsvidare således aktivt letat efter någon som av mig okänd anledning vill förtala mig. Han förknippade mig också skriftligen med mitt företag som ju inte har med saken att göra. Förhandlingen gick bra och jag fick två årslöner. Jag har svårt att förstå att det är referenser han har sysslat med. Han har letat efter uppgifter för att skydda sig själv och förtala mig muntligt och skriftligen. Avtalet ledde till irritation bland kommunens innevånare och vi interpellation i kommunfullmäktige ställer sig ordförande upp och säger att felet med hela tillsättningen var att man inte tillräckligt kollat referenserna! På så sätt framstod jag som en person som "lurat till mig tjänsten på skolan" för ett och ett halvt år sedan. Hans och skolchefens uppgifter har sedan redovisats i den lokala pressen, som faktiskt inte är så liten i regionen och också kommit ut på internet. Uppgifterna om mig och mitt företag har alltså vunnit spridning i hela riket genom www.skolporten.se som abonneras av väldigt många skolor och även genom www.nyhetsporten.se. Söker man på mitt namn på google kommer alla dessa artiklar om min "referenser" och "oduglighet" upp . Genom dessa skriverier och den spridning de fått inser jag att jag kommer att få mycket svårt att få ett nytt jobb - i all synnerhet eftersom jag snart är 60 år. Utslagen i arbetslivet efter att varit, som jag upplever det en duktig chef i över 25 år. Likaså är mitt företag förknippat med detta, som jag tycker grova förtal, vilket gör att möjligheterna till uppdrag verkar utsiktslösa och att jag nog får lägga ner företaget. Allt nätverksbyggande och förtroende för förtaget är således förstört. Jag tycker att det är grovt förtal. Jag har gjort en polisanmälan om grovt förtal och funderar på om den kan leda till något.

Lawline svarar

Hej, Förtal är ett av de få brott som primärt åtalas av målsägande, den som blir utsatt för brottet. Om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt kan åklagaren åtala, om du angivit brottet för åtal (se brottsbalken 5:5 http://www.lagen.nu/1962:700#K5P5 ) Det är av stor betydelse för dig om du tror dig ha utsikt att nå framgång i målet - du måste själv föra talan (alternativt med hjälp av ombud) och rättegångskostnaderna vid förlust kan bli betydande. Se över om du har en rättsskyddsförsäkring. I annat fall kan du ha rätt till rättshjälp, men i så fall måste du vid förlust ändå slutligen stå för kostaderna. Du skriver att du anmält för grovt förtal. Jag kommer dock först att gå igenom förutsättningarna för “normalt” förtal. För förtal kan den dömas som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning., Brottsbalken 5:1. Jag vet inte vem det är du anmält, men jag antar att det är skolchefen. På det sätt som du beskrivit situationen anser jag att det inträffade passar in på brottsbeskrivningen förtal. Av avgörande betydelse är om uppgifterna var ägnade att utsätta dig för missaktning och det spelar i sammanhanget ingen roll om beskyllningarna verkligen medfört sådan verkan. Man kan emellertid inte stanna här, eftersom det finns ett andra stycke i Brb 5:1 som reglerar vissa situationer där man ändå inte skall döma till ansvar. Om en person är skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, samt om han visar att uppgiften var sann eller att han skälig grund för den, skall han ej dömas till ansvar. Avgivande av tjänstevitsord och förhandling med facket är typiska exempel på en sådan intressekollision där man vid en avvägning ofta kommer fram till att intresset för den enskildes rätt att inte bli kränkt måste ge vika. Om skolchefen var skyldig att uttala sig kan dock diskuteras med tanke på att han själv tog initiativ till förhandlingen. Det nämnda undantaget innebär givetvis inte att det går att säga vad som helst. Här görs en bedömning av sanningshalten och vad uppgiftslämnaren stöder sitt uttalande på, och frihet från ansvar kan endast inträda om uppgiftslämnaren haft skälig grund för att hålla uppgiften för sann. Denna bedömning kan ju bara göras i det enskilda fallet. När det gäller grovt förtal i Brb 5:2 stadgas att vid bedömningen om huruvida brottet var grovt skall särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller i annat fall var ägnad att medföra allvarlig skada. Du skriver att uppgifterna om dig redovisats i pressen och på vissa webbsidor. Relevant är dock om gärningsmannen hade uppsåt att sprida uppgiften i den omfattningen. Brottet kan också bedömas som grovt som det är uppenbart att gärningsmannen insåg att den lämnade uppgiften var osann eller ogrundad, eller hans motiv var att skada den förtalade, såvitt den skada som var att befara inte framstod som alltför ringa. Se hela 5 kapitlet i Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700#K5 . Under paragraferna om förtal hittar du information om domstolsavgöranden som kan vara intressanta, se särskilt RH 1996:61, AD 2002 nr 121 och NJA 1987 s. 336. Observera dock att omständigheterna inte är identiska med de i ditt fall. Det är upp till dig att avgöra om du vill gå vidare med ärendet, jag hoppas att jag gett dig lite vägledning men det går aldrig att förutsäga en domstols bedömning eftersom den har tillgång till och granskar alla omständigheter i det enskilda fallet. Lycka till!
Miranda BergRådgivare