FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/02/2007

Straff för narkotikabrott

Jag undrar vad det kan bli för straff om polisen tar folk som har liten mängd kokain på sig? Mycket mindre än ett gram?

Lawline svarar

Hej! Enligt 1 § narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) ska den som olovligen innehar narkotika dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. För straffbarhet enligt paragrafen krävs att gärningen begåtts uppsåtligen, vilket också innefattar ett krav på uppsåt i förhållande till att det är fråga om narkotika. All form av olovligt handhavande av narkotika är straffbart enligt 1 §, oavsett om det sker i samband med egen konsumtion eller på annat sätt. I 2 § narkotikastrafflagen stadgas att narkotikabrott som, med hänsyn bl.a. till arten och mängden narkotika, är att anse som ringa brott ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk, eller innehav av narkotika för eget bruk. Vad gäller arten och mängden narkotika uttalades i förarbetena till 2 § att när det gäller heroin eller kokain måste dessa preparats vanebildande egenskaperna beaktas. Ett brott som rör något av dessa preparat bör enligt uttalandena inte bedömas som ringa, annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra vad ett innehav av en mindre mängd kokain skulle ge för konkret straff i det enskilda fallet. Som vägledning kan jag hänvisa till några avgöranden från högsta domstolen, där innehav av ca 50 mg ren metadon, 0,17 g heroin respektive 8 g amfetamin bedömdes som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen, och alltså ej såsom ringa brott enligt 2 § (NJA 1996 s. 478, NJA 1997 s. 193 respektive NJA 1997 s. 522). Med vänliga hälsningar
Rådgivare