Preskription av fordran

2007-02-09 i Preskription
FRÅGA
Kan en skuld som preskriberas efter 3 år förlängas till 10 år om Kronofogden gör ett sk. utslag?
SVAR

PRESKRIPTION AV KONSUMENTFORDRINGARI enlighet med din fråga uppfattar jag det som att du syftar på en konsumentfordring. Det är nämligen så att den enda fordring som preskriberas efter 3 år enligt 2 § Preskriptionlagen är så kallade konsumentfordringar. Det kan vara illustrerande att läsa lagtexten: ”Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.”Fordran måste för det första avse en fordran som en näringsidkare har mot en konsument.Detta innebär att om en privatperson har en fordran mot en näringsidkare är denna bestämmelse ej tillämplig. Vidare så är det viktigt att kunna bestämma och definiera om näringsidkaren verkligen har handlat i sin näringsverksamhet och att konsumenten enbart handlat för privat konsumtion (s.89 proposition om 1979/80:119 1979/80:119 om preskriptionslag). Det är också viktigt att betona att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för konsumentfordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, det vill säga i det fallet att en konsument har åtagit sig ett ensidigt skriftligt betalningsåtagande som är ställd till viss man eller order ( 1, 11 §§ skuldebrevslagen).UTSLAGETS RÄTTSVERKANFör det första kan man ju inleda med att påpeka att innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären, fordringens innehavare, inte kan med rättslig giltighet göra fordringen gällande ( 8 § PreskL). En borgenärs framställning inför KFM är i sig tillräckligt för att preskriptionsavbrott ska inträda ( 5 § p. PreskL). Som nedan betonas är det dock av betydelse för utslagets rättsverkan att gäldenären, konsumenten på något sätt meddelas om utslaget. För det andra är det mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrott ( 1,6,7 §§ PreskL).Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid enligt 2 § börjar löpa från den dag då avbrottet skedde, i detta fall tre år. En annan viktig sak att påpeka är att gäldenären, konsumenten eller konsumentens borgensman, måste underrättas om att det rättsliga förfarandet har avslutats. Detta innebär inte att konsumenten måste erhålla eller få en kopia av borgenärens yrkande om verkställighet. Det innebär dock att konsumenten, gäldenären måste få ett meddelande från KFM om att verkställighet har sökts.Det är naturligtvis tillräckligt för att preskriptionsavbrottet ska inträde att KFM underättar gäldenären, konsumenten genom att översända en kopia av utslaget, i enlighet med delgivingslagen. Jag hoppas att detta är tillräcklig vägledning vad gäller dina funderingar.

Jacob Öberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98495)