FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/12/2006

Medhjälp till narkotikabrott?

Hej! Jag undrar om jag på något vis personligen skulle få ta juridiska konsekvenser av att en kompis jag delar lägenhet med odlar hasch inne på sitt (privata) rum?

Lawline svarar

Hej, Enligt narkotikastrafflagen (NSL, se http://www.lagen.nu/1968:64 ) är i stort sett all befattning med narkotika straffbelagd. Vidare skall även den som med råd eller dåd främjar dessa brott dömas för medhjälp enl brottsbalkens 23 kap 4 § (BrB, se http://www.lagen.nu/1962:700 ). Första frågan blir då ifall en person som har en inneboende kan anses inneha eller på annat brottsligt sätt taga befattning med narkotika i NSL:s mening, då den inneboende gör sig skyldig till narkotikabrott. Nästa frågan blir ifall en person som beter sig passivt inför annans narkotikainnehav i vart fall kan anses ha främjat detta på ett brottsligt sett i BrB mening. Högsta domstolen tog i en dom refererad i NJA 2003 s 473 (se http://www.lagen.nu/dom/2003/622 ) ställning i en liknande fråga. Där rörde det sig om en man (hyresvärden) som hyrt ut ett rum i sin lägenhet till en annan man (hyresgästen) som i detta rum förvarade en mängd ecstasytabletter gömda i en nallebjörn. Frågan var då ifall hyresvärden kunde anses delaktig i hyresgästens narkotikabrott. Enligt 5 § NSL är medhjälp till innehav av narkotika inte straffbelagt. Endast medhjälp till brotten listade under punkt 1-5 i 1 § NSL är belagda med straff. Detta betyder att det krävs att en person själv innehaft narkotikan, för att denne skall kunna dömas för innehav. Observera att detta inte gäller när t ex en person förvarar narkotika i försäljningssyfte enligt p 3 i NSL. Enligt HD menas med innehav att någon har narkotika i sin besittning på sådant sätt att denne har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. I målet domen rörde ansågs det inte ens utrett att hyresvärden haft kännedom om var hyresgästen gömt narkotikan. Därför kunde hyresvärden inte dömas för innehav. Nästa fråga var således i fall hyresvärden kunde anses ha främjat hyresgästens förvaring av narkotikan på ett sådant sätt som kunde räknas som medhjälp. Domstolen ansåg det inte utrett att hyresvärden på ett aktivt sätt godtagit förvaringen av narkotikan. Det enda hyresvärden hade gjort var att inte motsatt sig förvaringen vilket, enligt domstolen, endast räknas som underlåtenhet att avslöja brott. Och den som utan att ingripa iakttar när någon annan begår ett brott kan normalt inte anses vara delaktig i brottet, förklarade HD, även om han skulle solidarisera sig med brottet. Men detta gäller enbart så länge han inte låter sin positiva inställning till brottet komma till uttryck på ett sådant sätt att det stärker gärningsmannen i hans uppsåt. Någon allmän skyldighet att ingripa mot annans brottslighet finns nämligen inte i Sverige, utom i vissa fall av grov brottslighet. Dock kan en person som innehar en s k garantställning vara skyldig att avslöja brott av visst slag. HD slog dock fast att en lägenhetsinnehavare inte har en sådan garantställning och således icke är skyldig att se till att någon narkotika inte förvaras i hans lägenhet. Det är alltid svårt att dra några slutsatser om hur en domstol i framtiden skulle döma i ett liknande fall, av vad som framkommit i en tidigare dom, allt eftersom varje situation är unik och små detaljer i vissa fall kan vara avgörande. Jag hoppas dock att min redogörelse i frågan lämnat dig lite visare. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo