Preskriptionstid för hyresfordran?

2006-12-14 i Preskription
FRÅGA
Vad jag förstått måste fordringsanspråk som uppkommit med anledning av hyresförhållande enligt jordabalken 12 kap. 61§ bli föremål för stämningsansökan/lagsökning inom två år från det hyresgästen flyttat från bostadslägenhet för att fordringsanspråket inte ska bli preskriberat. Detta har jag uppfyllt.Vid begärd utmätning har dock kronofogden ej funnit utmätningsbara tillgångar. Jag ämnar göra nya försök i framtiden och undrar då hur ofta jag i detta fall måste åstadkomma preskriptionsavbrott för att min fordran ej ska preskriberas. Jag ser följande alternativ:a) Eftersom det är en fordran med anledning av hyresförhållande enligt JB 12:61 måste preskriptionsavbrott även fortsättningsvis ske med högst två års mellanrum för att fordran inte ska preskriberas. Någon ny stämning/lagsökning behövs dock rimligen inte. Det räcker med krav/erinran gentemot gäldenären med hänvisning till den exekutionstitel som jag fick inom två år efter hyresgästens avflyttning.b) När jag väl åstadkommit preskriptionsavbrott enligt JB 12:61 inom två år från hyresgästens avflyttning tar preskriptionslagens regler över och preskriptionstiden ska fortsättningsvis vara tre år eftersom hyresgästen hyrde bostadslägenheten i egenskap av konsument. Preskritionsavbrott måste alltså fortsättningsvis åstadkommas minst vart tredje år för att undvika preskription.c) Enligt b men med den skillnaden att preskriptionstiden är enligt huvudregeln, dvs 10 år. Anledningen till detta är att hyresgästen visserligen hyrde i egenskap av konsument, men jag hyrde ut i egenskap av privatperson och inte som näringsidkare och därmed är det inte en konsumentfordran. Det rör sig om en privat bostadsrättslägenhet.
SVAR

Hej,Precis som du säger så kräver Jordabalken 12:61 § (Se här) att talan väcks inom två år från det att hyresgästen lämnat lägenheten. Eftersom detta har gjorts så skall i enlighet med beslut i Göta Hovrätt den 13/6 1989 SÖ 344 Preskriptionslagens (Se här) preskriptionstider gälla, och alltså inte den särskilda preskriptionstiden (två år) i Jordabalken 12:61 §.Enligt Preskriptionslagens 2 § (se här)så preskriberas en fordran efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Om fordringen är att se som en konsumentfordran är dock preskriptionstiden istället 3 år, enligt 2 § 2:a stycket (såvida det inte gäller ett löpande skuldebrev). För att fordringen skall anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att du som hyresvärd agerat såsom näringsidkare. Det är endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne anses vara näringsidkare. I ditt fall förefaller detta otroligt om den bostadsrätt du hyrt ut är din egen privatbostad, och att du hyrt ut den i andra hand i egenskap av privatperson. Någon konsumentfordran föreligger alltså i så fall inte, och den 10-åriga preskriptionstiden skall gälla.Regler om hur du får till preskriptionsavbrott hittar du i Preskriptionslagens 5 §. Exempel på hur preskriptionsavbrott kan ske är att gäldenären erkänner skulden genom t.ex. räntebetalning eller amortering, att borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogdemyndigheten, m.m.Kort sagt är det alltså ditt alternativ c) som är det korrekta, under förutsättning att lägenheten faktiskt inte hyrts ut av dig i egenskap av näringsidkare inom ramen för näringsverksamhet.Lycka till!Vänligen,

Carl Johan Zimdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98495)