Fordrans preskriptionstid

hej. Det är så att jag fått ett brev från ett inkasso företag intrum justicia där de kräver mig på 95.554 kr ang 4 ärenden 1 ärendet är från trafikförsäkringen år 2004-05-31 på 3832kr 2 ärendet är från eon år 1990-06-03 på 4195kr 3 ärendet är från eon 2002-01-03 på 1635 kr 4 ärendet är från länsförsäkringar i bergslagen 2002-01-15 på 85890 kr så min fråga är hur länge är preskriptions tiden på dessa räkningar ??

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga

Preskriptionstiden är den tid inom vilken borgenären (dem) måste kräva eller åtminstone påminna gäldenären (du) om en fordran, för att denna inte ska förlora sin verkan (8§ Preskriptionslagen). Den generella preskriptionstiden i Sverige är 10 år, tiden räknas från fordrans tillkomst (2§ PreskrL). I vissa fall är preskriptionstiden kortare. Det viktigaste undantaget från 10-årsregeln har tillkommit som ett led i konsumentskyddet. Om fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare (i sin yrkesmässiga verksamhet), har tillhandahållit en konsument (för huvudsakligen enskilt bruk), är preskriptionstiden istället 3 år. (2§ st.2 PreskrL) den 3-åriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

Preskription inträder efter nämnda tid om fordran inte "hålls vid liv" genom att preskriptionen före fristens utgång avbryts. I så fall börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet (6§ PreskrL). Preskriptionsavbrott regleras i (5§ PreskrL), omständigheter som kan bryta preskriptionen är att:

1) Gäldenären utfäster betalning e.d. eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären.

2) Gäldenären får ett skriftligt krav eller en erinran om fordringen från borgenären, eller

3) Borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet etc.

Sammanfattningsvis kan sägas att de fordringar som avser en situation där du agerat som konsument gentemot ett företag, preskriberas redan efter 3 år, såvida fordran inte hållits vid liv genom en avbruten preskriptionstid under denna period. Preskriptionen avbryts alltså genom att vissa omständigheter inträffar som innebär ett erkännande av skulden från gäldenärens (din) sida eller ett till honom riktat krav från borgenären (dem). Angående preskriptionstiden på fordran från "trafikförsäkringen", antar jag att denna avser en fordran på trafikförsäkringsavgift. I rättsfallet (RH 2007:6) ansågs en sådan fordran inte vara en konsumentfordran och underkastades därmed den allmänna 10-årspreskriptionen.

Vill du själv titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1981:130)

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH/ Veronica Eriksson


Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo