Påföljd vid grovt rattfylleri

2013-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Gjorde det misstaget att ta bilen påverkad för ett tag sedan. Jag körde ungefär 2-3 km innan jag fick sladd ut från en rondell och fastnade i diket. Då kom polisen och jag erkände att jag hade kört fastän inga vittnen eller polisen själv sett mig köra. Väl inne på polisstationen fick jag blåsa och blåste då 0,73ml/l eller motsvarande 1,46 promille. Plötsligt säger polismannen att vi måste ta ett blodprov och mumlar något om att testet från blåset inte fungerade. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tro där. Men vi kan utgå från 1,46 promille. Han sa också att i och med att jag fastnade i diket så blev det direkt grovt rattfylleri. Jag är 21 år gammal, det enda jag kan ha sen tidigare är en bot för vårdslöshet i trafik från 2007 med moped, och en fortkörningsbot från 2010. Vet ej om dessa fortfarande finns kvar i mitt belastningsregister. Så jag undrar nu vad påföljderna mest troligt blir? Jag har haft körkort i 3 år och prövotiden löpte ut för drygt 1 år sedan. MvH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 4 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) döms den som fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att koncentrationen i blodet uppgår till minst 0,2 promille för rattfylleri. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader. Är ett brott som avses i 4 § TBL att anse som grovt ska föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömning av om brottet är grovt beaktas särskilt om 1. föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, 2. föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller 3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. 

I och med att alkoholkoncentrationen i ditt fall uppgått till mer än 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften är brottet att anse som grovt enligt 4a § 1 p. TBL. Brottet kan också vara att anse som grovt enligt 4a § 3 p. TBL med hänsyn till att du kört ner i diket och framförandet av fordonet därmed kan anses ha inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. När polismannen meddelade dig att brottet var att bedöma som grovt rattfylleri på grund av att du fastnat i diket måste det varit 4a § 3 p. TBL som han syftade på.  

Straffskalan för grovt rattfylleri är som ovan nämnts fängelse upp till två år. Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att påföljden skall bestämmas till fängelse, se 30 kap. 4 § 2 st. BrB. För att presumtionen ska brytas krävs att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsstraff. Främst omständigheterna vid brottet är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljden för grovt rattfylleri kan bestämmas till skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden och inte till brottsligheten som talar mot ett frihetsstraff.

Sammantaget gäller att domstolen vid valet av påföljd har att göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Att gärningsmannen haft en mycket hög alkoholhalt eller att brottet annars inneburit risker för trafiksäkerheten är faktorer som enligt domstolen typiskt sett stärker presumtionen för fängelse. En alkoholhalt på 1,46 promille i blodet kommer mycket troligt att bedömas som hög alkoholhalt och att ha fastnat i diket med bilen tyder på att framförandet av fordonet inneburit risker för trafiksäkerheten. Detta innebär att din gärning mycket troligt kommer att bedömas som grovt rattfylleri av normalgraden och enligt praxis ligger straffvärdet då runt 1 månads fängelse, se NJA 2002 s. 653. 

Enligt 5 kap. 3 § 1 p. Körkortslag (1998:488) får vid brott mot 4 eller 4 a §§ TBL körkortet också återkallas. Vid återkallande av körkort kan kortet komma att beläggas med en spärrtid enligt 5 kap. 6 § Körkortslagen. Spärrtiden får som lägst vara en månad och som mest tre år. Vid återkallelse av körkort gällande grovt rattfylleri ska tiden dock vara lägst ett år. Handläggning av körkortsåterkallelse sker hos transportstyrelsen. 

Hoppas att mitt svar hjälp dig i dina funderingar! 

Vänligen,


Nathalie Ståhl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?