Testamentsexekutors rätt att bli boutredningsman?

Kan en advokat som står med på ett testamente som min bror sagt till mamma att skriva, bli boutredningsman för mig. Min bror och jag är oense sedan 25 år tillbaka.

Lawline svarar

Hej,


tack för att du har vänt dig till lawline!


I ett testamente kan föreskrivas att viss person ska vara testamentsexekutor, se kap 19 Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637 


När dödsbodelägare inte kommer överrens kan förvaltningen skötas av en boutredningsman. Tingsrätten ska förordna om boutredningsman när någon av delägarna begär det, se kap 19 §1 ÄB. Dödsbodelägare eller annan lämplig person kan utses som lämplig person för uppdraget, se kap 19 §3 ÄB. I större dödsbon utses ofta en advokat. I 3 st kan man utläsa att har den döde utsett en testamentsexekutor i sitt testamente har denne företräde som boutredningsman. 


I lagkommentaren anger man att skälet till att testamentsexekutorn bör ha företräde är att "arvlåtaren har ansetts vara bäst insatt i förvaltningsfrågans tekniska sidor och därför ha större förutsättningar än delägarna att väga de intressen som gör sig gällande i boet mot varandra. Arvlåtarens förordnande bör därför tillmätas ännu större vikt än delägares förslag. Ett testamentariskt förordnande som innehåller uppdrag att vara testamentsexekutor bör i allmänhet ej lämnas utan avseende". 


Du som arvinge kan välja att vägra att godta testamentsexekutorn som förvaltare. Rätten kommer då att göra en förhandsprövning av testamentets giltighet och bedöma exekutorns lämplighet. De kan därefter komma fram till att den utsedde från objektiva synpunkter är olämplig för uppdraget. 


Jag vill dock göra dig uppmärksam på att är en testamentsexekutor utsedd ska han eller hon som huvudregel utses till boutredningsman om det inte finns skäl mot detta, 


Med vänlig hälsning
Josefin AjemarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000