Uppsnappande av radiotrafik

2006-01-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Jag undrar hur departementsutredningen ds 2005:5 från justitiedepartementet, om den skulle bli lag skulle påverka lagligheten vid uppsnappandet av radiobefordrad elektronisk kommunikation. Nu är ju så vitt jag förstått helt lagligt. se brottsbalken kap4 paragraf 8 tom 10 samt lagen om elektronisk kommuniktion 6 kap paragraf 17 och 23. Skulle bli mycket tacksam om ni kunde tolka vad som menas med de två sista meninngarna i det första stycket på sida 58 i utredningen.
SVAR
Denna fråga är svår att ge ett definitivt svar på eftersom det rör tolkning. Vid juridisk tolkning används vissa principer, till exempel den så kallade lex specialis-regeln. Denna innebär att lagar som innehåller särskilda regleringar går före mer allmänna.
I Ds 2005:5 står det på s 58 första stycket:

Även dataintrångsbestämmelsen, som också ger ett skydd för uppgifter under befordran, förutsätter för straffansvar att en gärning är olovlig. Att dataintrångsbestämmelsen omfattar uppgifter som överförs via radio är alltså inte oförenligt med principen om att etern är fri. Frågan om olovlighetsrekvisitet kan anses uppfyllt eller inte i dessa fall torde främst vara intressant i situationer som rör intrång.

Dataintrångsbestämmelsen i brottsbalken 4:9c stadgar att det inte är tillåtet att olovligen bereda sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling. Detta omfattar även uppgifter underbefordran. I Ds 2005:5 står det att denna bestämmelse även kan vara tillämplig på radiotrafik. I båda fallen måste man notera att det krävs att uppgifterna nås på ett olovligt sätt, frågan blir då i det aktuella när det ska anses vara olovligt att snappa upp radiobefordrad elektroniks kommunikation. Detta står att söka i lag om elektronisk kommunikation (se här). Enligt 6 kap, 17§ p 3 är det tillåtet att med radiomottagare uppsnappa meddelande som inte är avsedda för allmänheten eller den som uppfattar det om meddelandet befordras via ett allmänt kommunikationsnät. Det är enligt 23§ samma kap och lag inte tillåtet att föra meddelandet vidare om det uppsnappats på ovan omnämnda sätt. Med lening av detta torde alltså inte ett dylikt förfarande vara olovligt enligt brottsbalken och därför inte olagligt. Om meddelandet däremot skulle ha förmedlats genom ett privat kommunikationsnät, exempelvis två privata radiosändare hos ett företag, torde olovlighetsrekvisitet vara uppfyllt.
Det går emellertid inte att vara helt säker på detta eftersom det rör sig om en tolkning. Domstolar och myndigheter kanske tolkar uttrycket annorlunda.

MVH

Oscar Björkman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?