FrågaARBETSRÄTTSjuk 13/01/2013

Allmänt om läkarutlåtande

En kvinna i min närhet har fått lunginflammation. Och fått recept utskrivet. Sängliggands 39 gr. Feber. läkaren föreslog att hon ska stanna hemma en vecka. Arbetsgivaren blev vansinnig och krävde ett läkarutlåtande från första dagen. Till saken hör att hon sällan är sjukskriven. Och känner sig väldig kränkt. Eftersom arbetsgivaren verkar tro att hon simulerar. Blev därför lite nyfiken på vilka regler som gäller ang. Läkareutlåtande. Troddes att man kunde var hemma en viss tid utan läkarutlåtande.

Lawline svarar

Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön regleras i sjuklönelagen (1991:1047). Där finns också bestämmelser om läkarintyg m.m. Lagen är tvingande till den anställdes fördel. Det betyder att mindre förmånliga regler i t.ex. ett anställningsavtal inte är giltiga.


Arbetstagaren är skyldig att omedelbart anmäla sin sjukdom till arbetsgivaren och kan som huvudregel inte få sjuklön för tid före anmälan. Ett undantag från denna regel är om arbetstagaren varit förhindrad att anmäla sin sjukdom och sedan omedelbart anmäler den när hindret upphör.


Arbetsgivaren är i normala fall skyldig att utge lön och andra förmåner till arbetstagaren från och med att denne sjukanmält sig. Något intyg avseende de sju första dagarna krävs inte (men däremot för tiden därefter).


Om särskilda skäl föreligger får dock Försäkringskassan - självmant eller efter framställan  av arbetsgivaren - kräva att arbetstagaren inkommer med intyg som styrker nedsättningen av arbetsoförmågan tidigare än vad som gäller enligt huvudregeln (se ovan). Sedan 2007 har även arbetsgivare samma möjlighet. Även här kvävs dock att särskilda skäl föreligger.


Särskilda skäl har i förarbetena exemplifierats som dels att  ”det finns speciella rehabiliteringssynpunkter” dels att det kan föreligga ” kontrollsynpunkter”, som t. ex. att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. För att en arbetsgivare ska kunna kräva sjukintyg från första dagen krävs alltså att den enskilde arbetstagarens situation inrymmer sådana särskilda skäl som här nämnts.


Slutligen bör nämnas att det, genom kollektivavtal, går att avtala om att arbetstagare som omfattas av avtalet måste uppvisa läkarutlåtande från första dagen.

Vänligen,

Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000