Samäganderätt och regresskrav

2013-01-03 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej. Min pojkvän och hans Fd sambo köpte under deras förhållande en fritidsfastighet att nyttjas tillsammans.. Den Fd sambon står som ägare till fastigheten (lagfarten)men min pojkvän betalade köpet genom ett blanco-lån. Han betalar fortfarande av på denna skuld,och den Fd sambon har inte stått för ngn kostnad av köpet heller efter att de separerat. Vad har min pojkvän för möjligheter att få tillbaka pengar från den Fd sambon? Kan han hävda dolt samägandeskap och kräva en försäljning av fastigheten, eller att hon löser honom från skulden? Jag vill helst att detta ska lösas innan vi blir sambos. Vad kostar det att inleda en ev process om dolt samägandeskap? Blir man skyldig för motpartens kostnader vid förlust av tvist? Med vänlig hälsning, Tina
SVAR
Hej!

Till att börja med kan konstateras att fritidsfastigheten inte utgör s.k. samboegendom, varför din pojkvän inte genom bodelning har kunnat göra äganderättsanspråk gällande till den (Sambolagen 8 1st, 3, 5, 7 §§).

Vad gäller möjligheterna att hävda dold samäganderätt ser utsikterna förhållandevis ljusa ut i detta fall, om än reglerna inom detta område är något oklara. Även om den ena sambon inte uppträtt som köpare i förhållande till säljaren har samäganderätt i rättspraxis ansetts föreligga under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning, att icke köpar-sambon deltagit i betalningen och med den antagna (presumerade) avsikten att bli samägare. Detta gäller även när förvärvet avser en fritidsfastighet (NJA 2008 s. 826). Att egendomen är avsedd att ägas gemensamt är som sagt bara en utgångspunkt, något som får till följd att särskilda omständigheter kan resultera i motsatt utfall. Eftersom det dock verkar som att dem köpte fastigheten för att nyttja tillsammans och din pojkvän betalat av på skulden ser det ut som om han kan hävda dold samäganderätt.

Utgår vi från att det föreligger samäganderätt har din pojkvän ej rätt att sälja hela fastigheten utan den fd flickvännens samtycke. Hans äganderätt avser emellertid en _andel_ i godset som han utan vidare kan sälja (under förutsättning att han hittar en köpare (Lag om samäganderätt 1, 2 §§). Han har även möjlighet att hos tingsrätten framtvinga en försäljning. Enda hinder häremot är att den fd flickvännen kan visa på "synnerliga skäl för anstånd", något som torde kräva att hon kan visa på avgörande sociala skäl mot en försäljning (SamäL 6 §, NJA 1974 s. 490 och NJA 1979 s. 562). Detta sistnämnda undantag aktualiseras endast i speciella situationer.

Om skulden hade riktat sig mot säljaren hade din pojkvän inte haft några som helst problem att kräva sin fd flickvän på hälften av det han betalar. De är i detta fall solidariskt ansvariga för skulden, med innebörd att han regressvis kan kräva henne på dennes andel (Skuldebrevslagen 2§). I och med att din pojkvän emellertid upptagit ett lån riktar sig skulden numera istället mot långivaren. Om inte han tillsammans med sin fd flickvän tecknat sig för lånet gemensamt kan han inte regressvis utkräva hennes andel som om hon hade varit en medgäldenär (SkbrL 2 § 2st). Möjligen skulle man kunna hävda att det föreligger ett konkludent avtal mellan din pojkvän och dennes fd flickvän om regressansvar, inte minst med anledning av att det föreligger samäganderätt. En sådan talan är dock osäker.

För inledande av process uppkommer en ringa ansökningsavgift till tingsrätten som normalt ligger runt 500 kr. De stora kostnader som kan tillkomma är emellertid vid förlust då ni dels får bära egna kostnader för eventuella ombud (ni kan självfallet företräda er själva), samt motparts rättegångskostnader då det som nu är fråga om ett s.k. indispositivt tvistemål (Rättegångsbalken 18:1).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19040048.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19360081.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM

Mvh
Patrik Emblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (96401)