FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/12/2006

Överklagande av försäkringskassans beslut

Försäkringskassan har meddelat mig att jag är avregistrerad från sjukförsäkringsregistret. Jag är folkbokförd i Sverige. Hur kan jag överklaga meddelandet? Tack för hjälpen

Lawline svarar

ÖVERKLAGANDE AV FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT Av lagen om allmän försäkring framgår att Försäkringskassan är ansvarig för att tillhandahålla sjukförsäkring ( 3 kap. 5 § och 18 kap. 1 §). Det framgår att Försäkringskassan kan besluta att en person ej tillhör sjukförsäkringen. Det framgår också av denna bestämmelse att Försäkringskassan kan ompröva sjukpenningförsäkringen om nya omständigheter och Försäkringskassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållanden eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek. Det första steget som du måste vidta är att begära omprövning. Innan du begärt omprövning kan du inte överklaga försäkringskassans beslut.Om beslutet är felaktigt kan du begära omprövning hos Försäkringskassan hos den tjänsteman som meddelade beslutet om beslutet angår dig vilket det givetvis gör i detta fall (20 kap 10 § i lagen om allmän försäkring, AFL)). Om försäkringskassan ej ändrat beslutet som du begärt så kan du överklaga deras beslut inom två månader från det att försäkringskassan meddelat sitt beslut till länsrätten i ditt län (20 kap 11,13 §§ i AFL och 14 § i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). Beslutet skall överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär (23 § Förvaltningslagen). Du ska naturligtvis i omprövningen och eventuella överklagandet noggrannt redogöra för varför du anser att du har rätt till sjukförsäkringen och erinra särskilt om att du nu är folkbokförd i Sverige.
Jacob ÖbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?