Skadestånd av barn och förälder vid brott

Hej! Jag har en fråga angående skadestånd. En ensamstående mamma har en son, hon är under stor ekonomisk press stundtals vilket bidrar till att den minderåriga sonen får dåligt umgänge och hittar på hyss. Om sonen sen utför misshandel på en annan person och sedan blir dömd i tingsrätten för misshandel med påföljd ungdomstjänst. Vem anser man är ansvarig och för vad?.. Va händer om den som blir skadeståndsskyldig ej kan betala? Kan brottsoffer bli utan ersättning? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För det första kan konstateras att det främst är _barnet_ ifråga som kommer klandras för den orsakade skada. Förälderns bristande tillsyn verkar vara alltför indirekt för att kunna sägas oaktsamt orsakat skadan ifråga (2:1 skadeståndslagen, SkL). Barnet kommer att få ersätta den orsakade skadan i den utsträckning det är skäligt (2:4 SkL). Vid bedömningen om vad som är skäligt ansvar för ett barn beaktas främst om barnet är täckt av en ansvarsförsäkring. Så länge skadeståndet täcks av en sådan försäkring anses det i regel skäligt att utdöma. Om barnet däremot inte har en ansvarsförsäkring förändras dock läget. I så fall görs en prövning om skadestånd ändå är skäligt att utdöma. Vid denna prövning beaktas barnets ålder och utveckling. Ju yngre barnet är desto mildare blir bedömningen. Vid skälighetsbedömningen beaktas vidare handlingens beskaffenhet. Om skadan har vållats avsiktligt talar det för att skadestånd skall utgå, till skillnad från situationer då skadan har vållats i samband med lek eller dylikt. Vidare kan andra ekonomiska förhållanden beaktas. Om barnet t.ex. har stora egna tillgångar talar det för att skadestånd skall utgå med fullt belopp. Här kan beaktas om föräldrarna hålls solidariskt ansvariga för skadan (se nedan). Till sist beaktas övriga omständigheter. Här kan domstolen ta hänsyn till den skadelidandes behov av ersättning. Om behovet anses litet talar det mot att barnet krävs på skadestånd. Notera dock att det i ditt fall, trots att föräldern inte varit oaktsam, finns en möjlighet att kräva att också _föräldern_ hjälper till att ersätta skadan. Om den underårige orsakat skadan genom en brottslig handling har nämligen vårdnadshavande förälder ett skadeståndsansvar, _oavsett om föräldern ifråga agerat oaktsamt eller ej_ (3:5 SkL). Observera dock att detta föräldraansvar är begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde enligt 2:6-7 socialförsäkringsbalken det år då skadehändelsen inträffade. För år 2012 har prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken beräknats till 44 000 kr. En femtedel av detta utgör 8 800 kr. Bestämmelsen (3:5 SkL) utesluter för övrigt inte ansvar för barnet enligt 2:4 SkL. Det är alltså tänkbart att en eller flera föräldrar blir solidariskt ansvariga till att ersätta skadan tillsammans med barnet. Om brottsoffret varken kan få sin skada ersatt av gärningsmannen, dennes förälder eller sitt försäkringsbolag, kan brottsoffret få s.k. brottsskadeersättning från brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning är en ersättning för skador på grund av brottet, till exempel "sveda och värk". Med vänlig hälsning Skadeståndslagen finns på https://lagen.nu/1972:207
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”