FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/11/2012

Uppdragsfullmakt

Part A ber sin vän part B om hjälp med att köpa en dator. Situationen är följande: Part As dator har gått sönder och apart B erbjuder sig att hjälpa part A med att köpa ny dator åt henne eftersom part b ändå ska till stan. Part A går med på detta under förutsättning att datorn inte får kosta mer än 6000 kr. part B köper en dator som kostar 6500 kr. part a blir sur och vill inte betala, anser att hon inte är skyldig till det. stämmer detta? Hade det varit annorlunda om part B hade haft en skriftlig fullmakt där det bara står att den oh den får köpa en dator i mitt namn

Lawline svarar

Hej, När A bad B om hjälp att för A:s räkning köpa en ny dator, uppstod ett fullmaktsförhållande som regleras i avtalslagen (1915:218). I och med A:s meddelande är B bemyndigad att i A:s namn företa rättshandlingar gentemot tredje man (säljaren). Eftersom fullmaktsavtalet gäller internt mellan A och B samt att säljaren inte är medveten om fullmaktsförhållandet så rör det sig om en så kallad uppdragsfullmakt vilken beskrivs i 2 kap 18 § avtalslagen. se https://lagen.nu/1915:218#P18S1 För uppdragsfullmakter gäller att behörigheten (köpa dator) och befogenheten (för 6000 kr) sammanfaller. Om någon av dessa överskrids är A, trots säljarens goda tro, inte bunden av rättshandlingen enligt 2 kap. 11 § 2 st. avtalslagen. se https://lagen.nu/1915:218#P11S1 A är alltså inte bunden av köpet, däremot kan B enligt 25 § avtalslagen bli skyldig att ersätta säljaren för eventuell skada han lider av att köpet inte kan göras gällande emot A. Reglerna om skriftlig fullmakt regleras i 2 kap. 10 § avtalslagen. Om A i en skriftlig fullmakt föreskrivit att B för A:s räkning får köpa en dator (behörighet), men muntligen meddelat B att priset inte får överstiga 6000 kr (befogenhet), är ogiltigheten av rättshandlingen beroende av om säljaren varit i ond tro. Detta framgår av 2 kap. 11 § avtalslagen. Har säljaren inte varit i ond tro (vilket blir en bevisfråga) är A således bunden av köpet. Min bedömning är att A har en bättre utgångspunkt att yrka ogiltighet med stöd av reglerna för uppdragsfullmakt. Då B har gått utöver sin behörighet kan avtalet inte göras gällande mot A. Med vänliga hälsningar
Dag EresundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning