Verkan av preskriptionsavbrott

Hej,

Kan du förklara detta för mej:

"Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång". Hämtat ur preskriptionslagen (1981:130).

Lawline svarar

Hej,

Stycket du syftar på finns i preskriptionslagens 7 § 3 st., se http://www.lagen.nu/1981:130. Preskription innebär att en borgenär förlorar sin rätt att kräva ut en fordran han har, se 8 §. Fordringar preskriberas efter olika lång tid, se 2-4 §§, beroende på vilken sorts fordring det är. Huvudregeln är dock att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st. 1 meningen. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt som räknas upp i 5 §. Det kan till exempel ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären, eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos en exekutiv myndighet eller i ett skiljeförfarande, ett konkursförfarande eller i en förhandling om offentligt ackord, enligt 5 § 3 punkten.

7 §, som din fråga rörde, handlar om vad som händer om preskription har avbrutits på något av dessa sätt som räknades upp i 5 § 3 punkten, det vill säga genom ett rättsligt förfarande. Om det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, till exempel om man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären över huvud taget, kommer dock preskriptionstiden att beräknas som om något preskriptionsavbrott inte hade skett. Det rättsliga förfarandet får då ingen betydelse för preskriptionstiden. Dock sägs i 7 § 2 st. 2 meningen att fordringen tidigast preskriberas ett år efter det att förfarandet avslutas. Skulle fallet till exempel vara sådant att en borgenär väcker talan mot en gäldenär när endast ett halvår återstår innan borgenärens fordring mot gäldenären preskriberas och man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären. Då det rättsliga förfarandet avslutas, kommer preskriptionstiden för borgenärens fordran mot gäldenären alltså att förlängas med upp till ett år, beroende på hur lång tid av den ”vanliga” preskriptionstiden som återstår vid det rättsliga förfarandets avslutande.

Enligt 7 § 3 st. kan preskriptionstiden inte förlängas på detta sätt mer än en gång. Ett skäl till detta är att en borgenär inte skall ha möjlighet att en gång om året väcka talan mot en gäldenär som han inte lyckas komma i kontakt med och på så sätt förlänga fordringens preskriptionstid i all evighet. Detta skulle strida mot syftet med regleringen kring fordringars preskription.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo