Skäl för att utfärda parkeringsanmärkning

Jag hade parkerat på en skyltad parkeringsplats, var borta i 7 minuter och hade då fått en Pbot. Skyltningen talar visserligen om att man måste ta parkeringskvitto eller lägga upp P- skiva, men jag tycker det är obefogat att redan efter 7 minuter bli bötfälld.

Lagtexten säger ju också, som jag tolkar den, att det skall finnas skäl för att utfärda en p-bot. Det finns det inte efter bara 7 minuter, tycker jag.

Lawline svarar

Hej,



Beroende på om parkeringsplatsen i fråga är belägen på allmän mark eller privat mark alternativt sådan mark där någon på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering, regleras felparkeringar i lag (1976:206) om felparkeringsavgift, se http://lagen.nu/1976:206, eller lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se http://lagen.nu/1984:318.



Lagen om felparkeringsavgift tillämpas enligt regeringens förordnande i fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av fordon (1 §). Den som överträder en sådan föreskrift blir skyldig att erlägga en felparkeringsavgift (2 §). Det är ägaren till fordonet som sedan ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas (4 §). Parkeringsanmärkning för överträdelse av föreskrifter får meddelas antingen av en polisman eller av en parkeringsvakt (5 § 1 st.). Om överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i fallet framstår som obetydlig får en polisman eller en parkeringsvakt låta bli att meddela en parkeringsanmärkning (5 § 4 st.). Observeras bör att lagtexten i och med ordet ”får” lämnar en valmöjlighet för polismannen eller parkeringsvakten, vilka alltså rent regelmässigt har möjligheten att besluta att ändå meddela en parkeringsanmärkning. I NJA 2005 s 17, ett rättsfall som behandlar en situation då en parkeringsbiljett varit delvis skymd i framrutan på bilen, konstaterar Högsta domstolen att en domstol inte har någon möjlighet att undanröja betalningsansvaret för en meddelad parkeringsanmärkning på den grunden att överträdelsen kan anses som obetydlig. Beslutet att meddela en parkeringsanmärkning eller inte med hänsyn till överträdelsens obetydlighet torde alltså ligga hos polismannen eller parkeringsvakten.



På privat mark alternativt sådan mark där någon på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering tillämpas istället lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt den får kontrollavgift tas ut om fordon parkerats inom området i strid mot villkor som markägaren beslutat, förutsatt att parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagivits genom skyltning på platsen (1 och 2 §§). Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas (7 §). Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut (10 §). I det här fallet är det alltså inte, som ovan, fråga om någon valmöjlighet för utfärdaren av kontrollavgiften. Däremot är kraven för att något skall anses vara ”uppenbart oskäligt” högt ställda. I förarbetena till lagen sägs att det bör krävas mer än en ursäktlig försumlighet för att kontrollavgift inte skall få tas ut. För att det skall anses som uppenbart oskäligt skall försummelsen ha berott på någon oförutsebar omständighet av en mer allvarlig, inte bagatellartad natur, som till exempel egen eller en nära anhörigs sjukdom. I rättsfallen RH 1998:78 och RH 31:85 ansågs den omständigheten att parkeringsbiljetten av misstag åkt ner på bilgolvet inte vara skäl nog för att kontrollavgift inte skulle få utfärdas.



Enligt min bedömning och med hänsyn till den praxis som finns på området tycks din parkeringsanmärkning vara lagenligt utfärdad.



Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo