Förtal och sexuellt ofredande (anstiftan)

FRÅGA
Hej. Efter att jag bröt med någon har denne spridit ut falska sexuella rykten om mig, som har gjort att främlingar har kontaktat mig i dessa syften. Det hela är väldigt obehagligt. Jag har bevis på allt då det skett över internet. Är det brottsligt och hur hanteras sådana ärenden? Vad kan bli konsekvensen?
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

_I 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning..." skall dömas för *förtal*._

_I 6 kap. 10 § brottsbalken (BrB) stadgas att "den som ... genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet" skall dömas för *sexuellt ofredande*._

I det scenario som du beskriver talar det mesta för att ditt ex åtminstone gjort sig skyldig till förtal eftersom han lämnat ut nedsättande uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning (liknande fall se RH 2002:71, RH 1997:61).

Kanske har han även gjort sig skyldig till någon form av sexuellt ofredande. Möjligen kan han dömas som gärningsman för sexuellt ofredande (se rättsfallet RH 2004:40). Jag skulle dock snarare luta åt att han bör dömas för anstiftan till sexuellt ofredande (se 23 kap. 4 § BrB) eftersom han främst verkar "uppmuntrat" andra till att ofreda dig (se fallen B 7837-03 Svea hovrätt 2004-11-16 och RH 2006:57).

För att gå vidare med det här bör du inledningsvis göra en polisanmälan. Du kan antingen ringa polisen på telefonnummer 114 14 eller vända dig till polisstationen där du bor.

Om bevisningen är tillräckligt stark blir det därefter dags att väcka åtal. På denna punkt är förtalsbrottet lite speciellt så till vida att det är ett så kallat målsägarbrott. Det innebär att det som huvudregel är målsäganden själv, dvs. den som utsatts för brottet, som ska väcka åtal och driva målet. Undantag kan göras om åklagararen finner det särskilt påkallat från allmän synpunkt att väcka åtala och målsäganden anger brottet till åtal (se 5 kap. 5 § brottsbalken). Om det blir så att du vill åtala brottet på egen hand bör du ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att utforma en stämningsansökan.

Vad gäller konsekvenserna av en fällande dom kan följande sägas.

Vid straffmätningen kommer domstolen ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det är alltså svårt för mig att med säkerhet besvara din fråga.

Allmänt sett kan dock sägas att straffet främst bestäms beroende på hur pass kränkande uppgifter som har lämnats och hur stor spridningen av uppgifterna blivit. Händelser som påminner om din har bedömts strängt av domstolarna och man har ofta dömt till grovt förtal när förtalet skett på internet och haft sexuell karaktär. Grovt förtal har i ett fall med falska sexkontaktannonser ansetts som ett brott som bör resultera i 3 månaders fängelse (se RH 2002:71) . Det kan alltså bli fråga om några månader i fängelse för ditt ex, om inte uppgifterna som lämnats är av mer oskyldig karaktär. Om så är fallet blir det istället aktuellt med ett bötesstraff.

Till sist skall sägas att du kan kräva kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Hur mycket du får kommer generellt sett bero på hur pass kränkande uppgifter som har lämnats och hur stor spridningen av uppgifterna blivit.


Mvh Mattias

Brottsbalken finns på här
Skadeståndslagen finns på https://lagen.nu/1972:207
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)