FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/08/2012

Förverkande av alkohol

Hej! Jag har hört att polisen inte har rätt till att förverka alkohol, om personen i fråga är myndig men under 20 år, då flaskan är oöppnad. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det finns i svensk rätt ett antal lagstadgade möjligheter för t.ex. en polisman att förverka alkohol. Nedan ges några exempel: *Förverkande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.* Den som påträffas så berusad att han bedöms utgöra en fara för sig själv eller för annan får omhändertagas av polisman. Alkohol som den omhändertagne har med sig får förverkas om inte särskilda skäl talar emot detta (se https://lagen.nu/1976:511#P8S1). *Förverkande enligt ordningslagen* Alkoholhaltig dryck som en person bär med sig vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med de föreskrifter gällande alkoholförtäring som gäller enligt t.ex. 2 kap 16 § ordningslagen (OL), får enligt 1 § 3 st lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. (alkoholförverkandelagen) förverkas om inte särskilda skäl talar emot detta. Samma lagrum ger polisman, med hänvisning till 4 kap 4 § OL, rätt att förverka alkoholhaltig dryck som en person förtär på ett allmänt transportmedel (kollektivtrafiken). 3:8 OL ger även en kommun rätt att efter ett bemyndigande från regeringen utfärda lokala ordningsföreskrifter. Dessa kan t.ex. reglera om det ska vara tillåtet att förtära alkohol på allmän plats. Finns en lokal ordningsföreskrift som förbjuder förtäring av alkohol på allmän plats har en polisman även i det fallet rätt att förverka alkoholen (se https://lagen.nu/1958:205#P1S1). *Förverkande då ungdom påträffas med alkohol* Det är enligt 3:8 och 3:9 alkohollagen förbjudet både för näringsidkare och privatpersoner att "langa" alkohol till personer under 20 år (för folköl gäller en 18-årsgräns). Detta är enligt 11:7 alkohollagen straffbelagt med högst 4 års fängelse om brottet är grovt. Stöd för att alkohol som "langats" i strid med förbudet skall förverkas finns i 12:1 alkohollagen. *Slutord* Det finns inte stöd för ditt påstående i den lagstiftning som jag ansett relevant vid besvarandet av frågan. Den enda skillnad som finns gällande en 18- och en 20åring är att det är ett brott att köpa ut all annan alkohol än folköl till 18-åringen. Det betyder i sin tur att folköl som förtärs av en 18-åring inte kan förverkas med stöd av 12:1 alkohollagen i och med att ett brott inte kan ha begåtts. Däremot är det fortfarande fullt möjligt att för verka denna enligt något av de andra ovan nämnda sätten. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”