Förtalad av sin arbetsgivare?

Min nuvarande arbetsgivare har öppet anklagat mig för följande. Att jag, efter att jag lämnat min post i organisationen har haft för avsikt att skada organisationen och ta över projekt. Arbetsgivaren vet om att jag fortfarande är anställd av de. Kan jag stämma de för grovt förtalt via tingsrätten? Jag bor och arbetar i Bolivia.

Lawline svarar

Hej! Jag kommer här först att gå igenom vad som krävs för att någon ska ha gjort sig skyldig till (grovt) förtal, för att sen gå igenom hur du ska gå till väga för att väcka åtal för det ev. brottet. För att din arbetsgivare ska ha gjort sig skyldig till förtal krävs att han lämnat en uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). Det han sagt om dig måste ha kommit till någon annans eller till flera andra personers kännedom. Det krävs inte att uppgiften faktiskt lett till att du förlorat i aktning hos dessa ”andra”, utan det är tillräckligt att uppgiften är av ett sådant slag att den _typiskt sett leder till_ andras missaktning. Att uppgiften leder till andras missaktning innebär att uppgiften på något sätt är nedsättande om just den utpekade personen. Uppgiften behöver alltså inte rent allmänt sett vara nedsättande, utan det handlar istället om kränkningar av _den subjektiva äran_. Det man utgår från vid bedömningen om uppgiften utsätter någon för andras missaktning är alltså ”den kränktes” förhållanden och vad som utifrån dem kan anses som nedsättande. Det kan i vissa fall vara ”lättare” att utsätta en person som haft en ledande position eller förtroendeställning för andras missaktning, just på den grunden att personen haft ett särskilt uppdrag där andra förväntar sig något visst av personen samt kan ha vissa krav på personen. Som exempel på nedsättande uppgifter nämner lagen att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. För att det ska röra sig om förtal ska det alltså vara fråga om uppgifter av en viss _dignitet_. Om påståendena lämnats till personer inom organisationen där du tidigare haft en post och i vilken du fortfarande jobbar kvar, kan det argumenteras för att de är av sådan dignitet att de typiskt sett leder till andras missaktning, då de kan utpeka dig som bl.a. illojal mot din arbetsgivare. Men eftersom bedömningen av om det din arbetsgivare anklagat dig för ska göras utifrån dina förhållanden och din situation är det svårt att helt korrekt säga om påståendena är av det slag som krävs för att förtal ska bli aktuellt. För att grovt förtal ska bli aktuellt krävs dessutom att uppgiftens innehåll eller omfattningen av dess spridning varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB). Grovt förtal kan t.ex. vara fall då det är uppenbart att den som lämnar en uppgift om någon annan inser att uppgiften är osann eller ogrundad eller lämnar uppgiften i syfte att skada den utpekade. Du skriver att du bor och arbetar i Bolivia, men det framgår inte riktigt vart du anser dig ha blivit utsatt för (det grova) förtalet. Vart förtalet skett har betydelse för om det utgör ett brott mot svensk lag, om svensk domstol är behörig att döma över brottet samt om vilken domstol i Sverige som i så fall är rätt domstol att väcka åtal i. Inom straffrätten (som din fråga rör) innebär att väcka åtal i princip samma sak som att stämma någon. Är brottet begånget inom Sverige ska åtal väckas hos tingsrätten i den ort där brottet förövades (19 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB)). Brottet anses begånget då uppgiften kommit till tredje mans kännedom. Om påståendena är lämnade till personer i Sverige anses brottet begånget i den ort där personerna fick kännedom om påståendena. Det spelar då ingen roll att du bor och arbetar i Bolivia. Då själva förtalet skett i en ort i Sverige kan du väcka åtal i en svensk domstol (2 kap. 1 § BrB). Har förtalet skett i en ort utanför Sverige finns ett antal olika regler för att avgöra om en svensk domstol över huvud taget är behörig att ta upp åtalet. Eftersom du undrar om du kan stämma för förtal via tingsrätten utgår jag från att förtalet skett i Sverige, och du ska då väcka åtal hos tingsrätten i den ort där du blev utsatt för brottet. Länk till BrB: https://lagen.nu/1962:700 Länk till RB: https://lagen.nu/1942:740 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo