Försörkningsplikt mellan makar samt underhållsskyldighet till barn

2012-06-05 i Underhåll
FRÅGA
Min man och jag är nygifta och ska så snart det går skriva förord. Vi har ett hus som tidigare var hans men som jag kommer att skrivas in i, så långt klart... Jag undrar, han har ett minderårigt barn som bor växelvis ca 2/3 av tiden hos oss och resterande tid hos mamman. Pappan(även jag) står för ALLA barnets kostnader vad gäller kläder, barnomsorg,barnförsäkring, nöjen, aktiviteter, cyklar, dator osv. Mamman bidrar med någon mindre present då och då i form av tex en t-shirt, mer är det inte.... Hon har hela barnbidraget och inget underhåll är med i bilden. Jag kan tycka det är lite snett fördelat då det indirekt berör även "min" ekonomi. Jag bidrar till det löpande såsom mat och annan fördyring med tvätt osv. Det är helt och fullt OK från min sida såklart. Det jag kan tycka är att, eftersom vi som makar har försörjningsplikt gentemot varandra, känns det fel att han då, av snällhet pga mammans felbeslut mm, tar alla kostnader för barnet. Det blir ju så att när hans pengar pga det är slut, så måste jag skjuta till (inte till barnet men för övriga kostnader i vår familj). Är detta min skyldighet? Hon har en kass privatekonomi med lån osv, har heller inget ekonomiskt kunnande och har försettt sig i situationen själv. Det är därför han gör så här. Känns inte rätt mot "vår" familj att han betalar så mycket mer för att hon ska klara sig, det är väl ett eget ansvar man borde ta? Hans/vårt ansvar ligger ju att tillse barnets behov men det finns ju faktiskt en förälder till... Jag har dessutom två egna barn, dock ej hemmaboende men känns ju inte heller så bra att mina pengar läggs på någon annans barn och inte räcker till presenter mm pga minskad marginal i vardagen. Kan vi kräva att få åtminstone barnbidraget då vi faktiskt står för alla kostnader? Kanske tänkter vi helt fel och hakar upp oss på den sk. försörjningsplikten gentemot varandra som makar?
SVAR
Hej!
Tack för din fråga.
Makars försörjningsplikt regleras i Äktenskapsbalken (ÄB) 6 kap 1-2 §§. Där framgår det att makar var och en efter sin egen förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att de gemensamma och personliga behoven ska tillgodoses. Om det som den ena maken ska bidra till inte räcker för den makens personliga behov eller de betalningar som den maken annars gör för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behovs för att täcka dessa kostnader. Det stämmer alltså att försörjningsplikten medför att du ska skjuta till de kostnader som behövs för att täcka de gemensamma och personliga behoven för din make, om hans pengar inte räcker för detta. Som personliga behov räknas bl.a. kläder, hygienartiklar etc. medan gemensamma behov innefattar t.ex. kostnader för mat och boende.

Vad gäller underhållsskyldigheten till din makes barn regleras dessa frågor i Föräldrabalken (FB). Enligt FB 7 kap 1 § ska föräldrarna svara för underhåll enligt vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med föräldrars ekonomiska förmåga avses föräldrarnas förvärvsförmåga som vanligen bestäms med utgångspunkt i inkomsten. Du skriver att mamman till barnet har försatt sig själv i en dålig ekonomisk situation. Om det är så att hon utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomst för att kunna bidra till barnets underhåll, ska hennes ekonomiska förmåga bedömas som om hon hade utnyttjat sin förvärvsförmåga. Detta framgår av förarbetena till FB, se prop. 1978/79:12 s.401.

Föräldrarna ska ta del av underhållet var och en efter egen förmåga, se FB 7 kap 1 § 3 st. Detta innebär att underhållsskyldigheten ska fördelas mellan föräldrarna enligt en kvotdelningsprincip. Kvotdelningsprincipen framgår t.ex. av det verktyg som finns på Föräkringskassans hemsida för att räkna ut underhållsbidrag.

Vem som ska få barnbidraget regleras i Socialförsäkringsbalken. Enligt 16 kap 8 § kan ni anmäla till Försäkringskassan att ni ska dela på barnbidraget. Det krävs att båda föräldrarna är ense om detta.
Om ni har svårt att komma överrens i denna fråga kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal.

Ovan nämnda lagar återfinns enligt följande:
Äktenskapsbalken: här
Föräldrabalken: här
Socialförsäkringsbalken: här

Vänligen
Amanda Harrysson

Amanda Harrysson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98481)