FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/04/2012

Bouppteckning och bodelning efter utländska medborgare med egendom i Sverige

Utländska medborgare från Schweiz, med fast egendom i Sverige och ett bankkonto. Övrig egendom som kan finnas i utlandet har man ingen kännedom om. Makan dör i Tyskland. Boutredningsman skall sökas vid Stockholms tingsrätt. 1937-års lag är tillämplig. Frågor: Görs en (1) bouppteckning i Sverige enligt svensk lag för tillgångar (fast och lös egendom) i Sverige? Skall utländska tillgångar med i svensk bouppteckning? Gör boutredningsmannen bouppteckning? Gör boutredningsmannen också bodelningen?

Lawline svarar

Hej, Svaren på dina frågor varierar beroende på i vilken stat den avlidna makan hade sitt hemvist. Men hemvist menas den stat där hon var bosatt på ett med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt stadigvarande sätt. Det framgår inte av din fråga om den avlidnas hemvist var i Sverige, Schweiz eller Tyskland (eller i något annat land). Oavsett var den avlidna hade sitt hemvist är emellertid, precis som du skriver, lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) tillämplig i denna situation. Enligt 2 kap 2 § IDL gäller svenska regler om tillsättande av boutredningsman om den avlidna efterlämnar tillgångar i Sverige, även om personen varken är svensk medborgare eller haft hemvist här. Om boutredningsman tillsätts här ska även boutredning och bodelning ske här enligt svensk lag, vilket framgår av samma paragraf. Om den avlidna hade hemvist i Sverige ska boutredningen och bodelningen omfatta även boets egendom i utlandet enligt 2 kap 1 § IDL. Om den avlidna istället hade hemvist utomlands ska enbart egendomen som finns i Sverige ingå i förrättningen enligt 2 kap 6 § IDL. Då kan även rätten, efter boutredningsmannens ansökan, besluta att egendomen istället ska omhändertas för boutredning och bodelning i den avlidnas hemland. Detta kan dock enbart förordnas om det kan ske utan skada för rättsägare. Givetvis är det enklare om all egendom tas upp i en boutredning, och därpå följande bodelning, i enbart ett land. Boutredningsmannen har enligt 2 kap 9 § IDL en viss skyldighet att ta hänsyn till förrättning som sker i ett annat land. Enligt svensk lag ska bouppteckning förrättas av två förrättningsmän, som ska vara kunniga och trovärdiga. Detta framgår av 20 kap 2 § ärvdabalken (ÄB). Förrättningsmännen kan utses antingen av dödsbodelägarna eller av boutredningsmannen. Boutredningsmannen kan genomföra själva bodelningen om dödsbodelägarna så önskar. Jag hoppas att du fått hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”