FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/10/2006

Arbetsgivares straffansvar vid arbetsmiljöbrott

Vilket straffrättsligt ansvar har en VD eller en projektledare för brott mot Arbetsmiljölagen/Arbetstidslagen? Kan personen i fråga bli personligt drabbad, t.ex. hamna i fängelse eller få böter?

Lawline svarar

Hej, Enligt arbetsmiljölagens kap. 8 samt arbetstidslagens 23-24 §§ följer att en arbetsgivare dömas till böter eller fängelse i högst ett år om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot nyssnämnda lagar. Vidare kan ansvar för arbetsmiljöbrott även aktualiseras enligt brottsbalken i fall då det rör sig vållande till annans död enligt (3 kap. 7 §), vållande till kroppsskada enligt (3 kap. 8 §) eller framkallande av fara för annan enligt (3 kap. 9 §). Personer med ansvar för arbetsmiljön (t.ex. VD, ställföreträdare, produktionschefer m.fl.) har således under vissa omständigheter ett personligt straffansvar.¨ Från den 1 juli 2007 så har även nya regler trätt i kraft avseende företagsbot, vilket innebär att om ett brott är begånget i näringsverksamhet så skall företagsbot komma i fråga i första hand. Denna bot drabbar med andra ord företaget och inte den anställde i första hand. Om brottet inte kan antas ge upphov till ett högre straff än böter och är oaktsamt så kan en åtalsprövningsregel tillämpas som innebär att åtral inte kommer i fråga för någon enskild person. Om det är fråga om ett uppsåtligt brott som kan ge upphov till ett högre straff eller om straffvärdet för brottet gränsar till ett fängelsestraff eller om åtal annars är påkallat ur allmän synpunkt så skall dock enskild åtalas i kombination med företagsboten. Företagsbot skall med andra ord vara den primära sanktionen för brott begångna i näringsverksamhet. Botens belopp kan variera mellan 5000 och 10 Mkr, beroende på brott och svårighetsgrad. Reglerna om företagsbot går att finna i 36 kap BrB. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo