Skadestånd av underåriga på grund av brott.

Hej. Min son 10 år har under 2-3års tid blivit kränkt fysiskt o psykiskt i skolan av jämnåriga, han har blivit misshandlad fler gånger men den sista gången finns inspelad på video där man tydligt ser förövarna o offret, denna misshandel var planerad o min son har innan dess blivit hotad till livet. saken är anmäld, men kan man kräva skadestånd av de minderåriga som gjort detta? Hur gör man det?

Lawline svarar

Hej Inom skadeståndsrätten finns det (till skillnad från straffrätten) inte någon nedre åldersgräns för att utkräva ansvar. Istället har man löst frågan så att en oaktsam skadevållare som är under 18 år endast kan krävas på skadestånd i den mån det är skäligt (2:4 skadeståndslagen, SkL). Vid skälighetsbedömningen beaktas främst om barnet är täckt av en _ansvarsförsäkring_. Så länge skadeståndet täcks av en sådan försäkring anses det i regel skäligt att utdöma. Om barnet däremot inte har en ansvarsförsäkring förändras dock läget. I så fall görs en prövning om skadestånd _ändå_ är skäligt att utdöma. Vid denna prövning beaktas barnets _ålder och utveckling_. Ju yngre barnet är desto mildare blir bedömningen. Om barnet är mycket ungt utgår i vissa fall inget skadestånd alls (gränsen går någonstans mellan 4-5 år). Barnets ålder är dock inte ensamt avgörande utan hänsyn tas även till dess intellektuella nivå och psykiska mognad. Vid skälighetsbedömningen beaktas vidare _handlingens beskaffenhet_. Om skadan har vållats avsiktligt talar det för att skadestånd skall utgå, till skillnad från situationer då skadan har vållats i samband med lek eller dylikt. Vidare kan _andra ekonomiska förhållanden_ beaktas. Om barnet t.ex. har stora egna tillgångar talar det för att skadestånd skall utgå med fullt belopp. Här kan beaktas om föräldrarna hålls solidariskt ansvariga för skadan (se nedan). Till sist beaktas _övriga omständigheter_. Här kan domstolen ta hänsyn till den skadelidandes behov av ersättning. Om behovet anses litet talar det mot att barnet krävs på skadestånd. I allmänhet lönar det sig inte att föra skadeståndstalan mot barn som inte skyddas av ansvarsförsäkring. Även om utsikterna kan vara goda att domstolen dömer ut skadestånd saknar ofta barnet tillgångar att betala skadeståndet med. _Observera dock att det kan vara ett nödvändigt steg att väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen för att i andra hand kunna få ersättning från sin egen försäkring och i tredje hand få ersättning från brottsoffermyndigheten._ Utifrån de uppgifter jag fått från dig verkar det även finnas en möjlighet att kräva föräldrarna på skadestånd. Om den underårige orsakat skadan genom en brottslig handling (som i detta fall) har nämligen vårdnadshavande förälder ett skadeståndansvar enligt 3:5 SkL. Notera dock att föräldraansvaret är begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde enligt 2:6-7 socialförsäkringsbalken _det år då skadehändelsen inträffade_. För år 2012 har prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken beräknats till 44 000 kr. En femtedel av detta utgör 8 800 kr. Bestämmelsen (3:5 SkL) utesluter för övrigt inte ansvar för barnet enligt 2:4 SkL. Det är alltså tänkbart att en eller flera föräldrar blir solidariskt ansvariga tillsammans med barnet för skadeståndet. Hur kräver man skadestånd? Normalt förs en talan om skadestånd pga. brott i samband med brottmålsrättegången. Då en sådan inte blir aktuellt i detta fall eftersom förövarna är under 15 år (1:6 brottsbalken) får dock skadeståndstalan föras separat i form av ett tvistemål om utomobligatoriskt skadestånd. Den som vill inleda en rättegång (väcka talan) i ett sådant fall ska till tingsrätten ge in en skriftlig ansökan om stämning. _Sammanfattningsvis _kan alltså sägas att såväl barn som vuxna kan bli skyldiga att betala skadestånd. Vad gäller barn görs dock även en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till bl.a. ekonomiska förhållanden och barnets ålder/mognad. Skadeståndstalan väcks genom att en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. Med vänlig hälsning Brottsbalken finns på https://lagen.nu/1962:700 Skadeståndslagen finns på https://lagen.nu/1972:207 Socialförsäkringsbalken finns på https://lagen.nu/2010:110
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”