FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/04/2012

Jämkning av bodelningen med anledning av makes död samt rätt att hindra en bodelning

Hur kan regeln om jämkning enligt Kap 12 Ärvdabalken användas - dvs att efterlevande parten vid bouppteckningen kräver att dennes egendom inte skall ingå i giftorättsgodset. Är detta tillämpligt även om det finns särkullbarn hos båda parter. Då blir ju regeln inte bara ett skydd för efterlevande make utan ett sätt för denne att prioritera sina egna barn. Fråga två - kan man blockera bodelning för att senare komma ifråga för att ärva efterlevande make UTAN arvingar.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Regeln i 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken (ÄktB) - som jag utgår ifrån att du menar - innebär att den efterlevande maken vid bodelning med anledning av den andra makens död har rätt att begära att vardera sidan som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods. Regeln är tillämplig även om det finns särkullbarn på någon makes, eller båda makars, sida. Regeln är tänkt som just ett skydd för den efterlevande maken, vilket tar sig uttryck i att det endast är denne som kan begära jämkning enligt bestämmelsen. Denna rätt att begära jämkning tillkommer alltså inte dödsboet efter den först avlidna maken. Vad gäller din andra fråga kan följande sägas. När ett äktenskap upplöses - antingen genom äktenskapsskillnad eller ena makens död - ska en bodelning förrättas, om makarna inte enbart har enskild egendomen och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag efter den andra maken, se 9 kap. 1 § första stycket ÄktB. Bodelningen med anledning av den ena makens död förrättas mellan den efterlevande maken och och den dödes arvingar och universella testamentstagare, 9 kap. 5 § ÄktB. Du kan således inte "blockera" en bodelning. Om en make utan bröstarvingar avlider ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken, 3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB). Kvarlåtenskapen utgörs av den först avlidne makens andel i bodelningen samt eventuell enskild egendom, självklart med avdrag för befintliga skulder. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000