Förolämpning på arbetsplats

FRÅGA
Hej, Jag känner en person som i sitt arbete har blivit kallad för [din] gamla, prostituerade hora av en kollega. Personen i fråga känner sig oerhört kränkt, förolämpad och nedstämd av uttalandet. Finns det möjlighet att kräva skadestånd? Vilka åtgärder kan man ta för att få upprättelse?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Händelsen du beskriver utgör förolämpning, som är ett brott enligt svensk lag. Detta stadgas i brottsbalken (BrB) 5 kap. 3 §. I detta fall har det kränkande meddelandet riktat sig direkt till offret och sannolikt varit ägnat att såra/kränka denne person, vilket gör att det är att anse som förolämpning och inte förtal.
Straffet för förolämpning är böter, men om brottet är att anse som grovt kan straffet uppgå till 6 månaders fängelse.
I rättsfallet NJA 1989 s. 374 har en person gjort sig skyldig till förolämpning och dömts till böter för att ha kallat en kvinna av utländsk härkomst för "jävla svartskalle".

Förolämpning är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att endast offret (målsäganden) kan väcka enskilt åtal. Om personen du känner väljer att väcka enskilt åtal skall hon skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten enligt rättegångsbalkens (47 kap. 1§) regler. I stämningen kan man yrka (kräva) skadestånd. I så fall har hon bevisbördan, dvs. det är hon som måste bevisa att förolämpning har skett mot henne av just den åtalade personen.
Beviskraven i brottmål är väldigt höga, det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den åtalade gjort sig skyldig till brott. I detta fall blir det ju väldigt svårt, eftersom det av informationen i frågan att döma inte verkar finnas några som helst bevis eller vittnen, endast ord mot ord.
Sammanfattningsvis skulle jag avråda att väcka enskilt åtal i detta fall, eftersom den förlorande parten måste betala motpartens rättegångskostnader vilket ofta slutar väldigt dyrt.

Ett annat alternativ är att vända sig till arbetsgivaren, då handlandet kan vara att anse som trakasserier enligt diskrimineringslagen 1 kap. 4§ punkt. 3.
I detta fall kan personen som du nämner i frågan ha gjort sig skyldig till trakasserier eftersom denne uppträtt på ett sätt som kränkt din väns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna kön eller ålder.
Enligt diskrimineringslagens 2 kap. 3§ är en arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare i samband med arbetet anser sig blivit trakasserad av en annan arbetstagare, skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna och även att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Dessa åtgärder skiljer sig givetvis från fall till fall, men det kan vara fråga om tillsägelser/varningar eller i värsta fall omplacering eller uppsägning beroende på trakasseriernas allvar och omfattning.

Lycka till med att få upprättelse!


Brottsbalk: här
Rättegångsbalk: här
Diskrimineringslag: här


Med vänliga hälsningar,
Saba Razavi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)