Preskriptionstid vid personskada

Angående preskriptionstid skadeståndsrätt personskada: När preskriberas möjligheten för att få ersättning för ärr efter en personskada?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Lagens 3 § behandlar fodran på skadestånd med anledning av brott, vilken aldrig preskriberas före utgången av tiden för åtalspreskription om inte ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Är det fallet, preskriberas fodran ett år efter den dag dom meddelats. Detta under förutsättning att tioårsregeln har överskridits. Av 14 § brottskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, ska ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks. Det finns andra lagar med kortare preskriptionstid, såsom sjölagen som föreskriver en preskriptionstid om två år (19 kap 1 §), och trafikskadelagen med sin treårsregel (31 §). Eftersom din fråga inte var preciserad vad det gäller omständigheterna blev mitt svar allmänt hållet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte, är du välkommen att ställa en ny. Tillämpliga lagar: Preskriptionslag - https://lagen.nu/1981:130 Brottskadelag - https://lagen.nu/1978:413 Sjölag - https://lagen.nu/1994:1009 Trafikskadelag - https://lagen.nu/1975:1410#P10S1 Med vänlig hälsning,
Maria KronvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo