FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet27/11/2011

Äganderättsförehåll - Kan det göras gällande i byggnadstillbehör?

Om ett kök har handlats på avbetalning och konsumenten i detta fall inte kan betala och köpare har avtalat om äganderättsförbehåll. Får köparen hämta köket som redan är monterat om konsument inte kan betala? Vilka paragrafer gäller i så fall?

Lawline svarar

Hej! Med ett äganderättsförbehåll avses att en säljare gör ett förbehåll om äganderätten till en vara. Ett äganderättsförbehåll ska för att vara giltigt ingå i avtalet såsom ett avtalsvillkor. En säljare kan inte ensidigt göra ett förbehåll om äganderätt. Med hjälp av ett äganderättsförbehåll kan en säljare ha separationsrätt till egendom i köparens besittning. Detta innebär att objekt som är föremål för äganderättsförbehåll inte ingår i köparens egendomsmassa vid en eventuell konkurs, utan tillhör säljaren. Enligt Konsumentkreditlagen 25§ 2 st. (https://lagen.nu/2010:1846), gäller att ett förbehåll om äganderätt får göras gällande under förutsättning: 1. att säljaren har gjort förbehållet i samband med köpet för att trygga sin rätt till betalning, samt 2. att den tidpunkt har inträtt då konsumenten enligt 21 och 22§§ KkrL ska fullgöra sin skyldighet att betala i förtid. Om dessa förutsättningarna är uppfyllda gäller att en säljare har kvar äganderätten till den sålda varan och kan, vid en konkurs hos köparen, göra denna gällande. Dock gäller enligt 2 kap. 5§ Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994) att om en fastighetsägare förvärvar ett föremål under villkor att äganderätten till föremålet ska förbli hos säljaren till dess betalning erlagts eller annan förutsättning uppfyllts, +får villkoret ej göras gällande+ sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så att det enligt 2 kap. 2§ JB hör till fastigheten. Frågan i det här fallet är om köket är att anse som ett byggnadstillbehör såsom avses i 2 kap. 2§ JB. För att så ska vara fallet krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första ska byggnaden ha +försetts+ med föremålet/inredningen, med andra ord ska föremålet ha +infogats+ i byggnaden. För det andra ska föremålet vara +ägnat för stadigvarande bruk+. I samma paragraf räknas några exempel upp på föremål som vanligtvis anses vara ägnade för stadigvarande bruk, såsom spis, badkar, kontakter och kranar, denna uppräkning är inte uttömmande. I detta fall framgår det inte av frågan vad som ingår i köket, men i vanliga fall bör exempelvis skåp, hyllor samt vitvaror såsom spis och kylskåp som har satts upp och infogats i en byggnad, vara att anse som +byggnadstillbehör+ enligt Jordabalkens mening. Säljaren kan i ett sådant fall inte göra gällande ett äganderättsförbehåll i det sålda köket. Med andra ord kan inte säljaren hämta köket som monterats upp, även fast konsumenten inte kan betala. Dock kvarstår säljarens fordringsrätt. Det ska tilläggas att det i 25§ KkrL talas om återtagandeförbehåll och inte om äganderättsförbehåll, vilket frågan avser. Dock föreligger det i praktiken ingen större skillnad mellan dem och samma krav gäller för att en kreditgivare/säljare ska få göra gällande ett äganderättsförbehåll som för att få göra gällande ett återtagandeförbehåll. Andra lagrum som reglerar säljares förbehåll är 54§ 4 st. Köplagen (https://lagen.nu/1990:931) och 40§ 3 st. Konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932).
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000