Preskription av CSN-skuld

Har ett CSN-lån äldre än 10 år som jag aldrig fått påminnelse om, dvs preskriptionsavbrott har ej skett. Då bör detta lån vara preskriberat? Fick sista utbetalningen år 2000. Såg att från och med 2011 är tiden förlängd till 25 år, se http://www.csn.se/aterbetalning/aktuellt/1.6586 Vad gäller för mig, mitt lån bör ha preskriberats innan det (2010)? Hur går jag tillväga när jag begär preskription av lånet, räcker det att jag skickar brev till CSN och skriver att jag ansöker om preskription? Vad mer behöver jag skriva och hur ska jag formulera mig? Skickar jag det rekommenderat till CSN för att vara säker på att det kommit fram?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Precis som du skriver har preskriptionstiden för studielån förlängts och uppgår numera till 25 år. Detta framgår av 6 kap. 12 § studiestödslagen. Denna nya preskriptionstid började gälla den 1 juli i år och infördes genom lagen (2011:859) om ändring i studiestödslagen. I ändringslagens övergångsbestämmelser framgår att den 25-åriga preskriptionstiden även ska tillämpas på en fordran som uppkommit före den 1 juli, dvs. före ikraftträdandet, under förutsättning att den fordran inte har preskriberats före det datumet. Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde. I ditt fall gjordes detta 2000, vilket innebär att, om inget preskriptionsavbrott skett under tiden, din skuld till CSN blev preskriberad under 2010. Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till förfång för käranden. För att du ska kunna väcka en negativ fastställelsetalan, dvs. talan om att ett rättsförhållande inte består, krävs att det råder ovisshet kring detta mellan dig och Centrala Studiestödsnämnden samt att denna ovisshet "länder dig till förfång". Att väcka en fastställelsetalan är den möjlighet du har att genom dom få fastställt att din skuld till CSN har preskriberats. Skulle förutsättningarna för att få väcka en fastställelsetalan inte vara uppfyllda i ditt fall, är den enda möjligheten att få preskriptionen erkänd av domstol att CSN väcker talan därom. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”