Skadestånd för kränkning

Om någon kräver skadestånd av mig för något som är uppenbart oriktigt, kam jag i min tur kräva ersättning av denne för tid jag fått lägga ner, även om denne inte tar saken till rätten?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Den typ av skadestånd som skulle kunna komma i fråga i ett sådant fall som du beskriver är kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (SkL). För att kränkningsersättning ska kunna utgå krävs att någon har blivit allvarligt kränkt genom ett brott som innebär ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. Det som blir föremål för ersättning är den skada som kränkningen innebär. Angrepp mot ära tar sikte på angrepp som riktar sig mot någon annans anseende eller självkänsla. I detta fall utgör den falska utsagan om din skadeståndsskyldighet antagligen ett angrepp mot din ära. I 5 kap. 1 § brottsbalken stadgas brottet ärekränkning. För detta brott döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det kan tilläggas att kravet på att den allvarliga kränkningen ska ha skett genom ett brott för att kränkningsersättning ska kunna utgå inte begränsar sig till brott enligt brottsbalken. Inte heller krävs det att någon har blivit dömd för brottet. I detta fall torde det röra sig om brottet ärekränkning enligt nämnda lagrum. Detta kan jag dock inte uttala mig om med säkerhet, då jag inte har information om de närmare omständigheterna. Utöver kravet på att ett brott har begåtts krävs att kränkningen är av allvarlig natur. Huruvida detta utgör en allvarlig kränkning kan jag heller inte spekulera i, då detta kräver närmare information angående omständigheterna. Skulle personen som oriktigt krävt dig på skadestånd därigenom finnas ha genom brott allvarligt kränkt dig bestäms ersättning för detta enligt 6 kap. 6 § SkL. Skadeståndet bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Man beaktar då särskilt ett antal omständigheter. Regeln för skadeståndets bestämmande vid kränkning finns här:https://lagen.nu/1972:207#K5P6S1. Hoppas detta gav dig det svar du sökte. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000