FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/11/2006

Allmän handling och skattesekretess

Hej! Är deklarationer offentliga handlingar?

Lawline svarar

ALLMÄN HANDLING OCH SEKRETESS Jag vill inledningsvis betona att utgångspunkten är att en deklaration är en handling som inkommit till en myndighet och därför i och med detta upnått det handläggningsstadium som gör handlingen allmän (2 kap. 3,6 §§ tryckfrihetförordningen, härefter TF). Därmed har som du förmodligen redan känner till varje svensk medborgare rätt att ta del av denna handling enligt huvudregeln (TF 2 kap 1,3,12, 14 §§). För att en allmän handling ska kunna utlämnas måste dock avgöras om den är offentlig eller hemlig. En handling kan vara hemlig om det föreligger en tillämplig sekretessgrund för handlingen ifråga (TF 2 kap 2 §). Om sekretess föreligger så får handlingen ej lämnas ut (se brottsbalk 20 kap 3 §) med risk för att ansvar för brott mot tystnadsplikt aktualiseras. Myndigheten måste dock om den misstänker att en sekretessgrund föreligger göra en sekretessbedömning i varje enskilt fall (TF 2 kap. 12 §). De enda sekretessgrunderna som får åberopas för att neka ett utlämnande finns i sekretesslagen (härefter SekrL). Vad som är av intresse ifråga om deklarationer är om skattesekretessen i 9 kap. 1 § SekrL är tillämplig. SKATTESEKRETESS Sekretess gäller för uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Det är uppenbart att denna regel är tillämplig på deklarationer i allmänhet (RÅ 85:2:62) till ledning för taxering. Vidare kan betonas att denna sekretessgrund saknar möjligheter till utlämnande oavsett om uppgifternas utlämnande inte kan antas medföra skada eller men för den skattskyldige. Sekretessen är med andra ord absolut och faller handlingen in under denna regel får den ej lämnas ut med undantag för att den enskilde lämnat sitt samtycke (14 kap 4 § SekrL). Svaret på din fråga är sammanfattningsvis att deklarationer till ledning för taxering är allmänna hemliga handlingar som endast får lämnas ut om den skattskyldige lämnar sitt samtycke. Om du vill ha mer utförlig rättslig information rekommenderar jag dig att ta kontakt med en professionell förvaltningsjurist.
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”