Nedsättande kommentarer ett brott?

FRÅGA
Jag blev anklagad av en kvinna för att "ha nästan kört på henne med min bil, hon hade änglavakt som undgick att dödas". Jag upplever detta väldigt obehagligt. Jag var överhuvudtaget inte i den kommunen med min bil den aktuella dagen. Anklagelsen framfördes till mig utan vittnen. Finns det något brottlisgt i hennes anklagelse?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga. Att uttala sig nedsättande om andra kan i vissa fall utgöra ett brottsligt handlande. I 5 kap 1 § Brottsbalken anges att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal. Det uttalande kvinnan gjort om dig torde vara att anse som nedsättande. För att handlandet ska kunna utgöra förtal krävs emellertid att uppgiften lämnas till annan än den som uppgiften handlar om. Som jag uppfattar situationen i ditt fall har kvinnan sagt dessa nedsättande kommentarer till dig, då ingen annan närvarat. Detta innebär att kvinnans handlande inte utgör förtal, såtillvida hon inte även sagt dessa saker om dig till någon annan.

Däremot torde kvinnans kommentarer om dig kunna utgöra brottet förolämpning. I 5 kap. 3 § Brottsbalken stadgas att den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne kan dömas för förolämpning. Detta brott är subsidiärt till förtal och aktualiseras därför först då handlandet inte är brottsligt enligt 5 kap. 1 § (eller 2 § som behandlar grovt förtal). Utmärkande för förolämpning är enligt lagkommentaren att uttalandet, liksom i ditt fall, riktar sig till den utsatte själv. Handlandet ska vara ägnat att såra den utsattes ärekänsla.

Förolämpning är ett så kallat "målsägandebrott", vilket innebär att du måste väcka enskilt åtal för att få till stånd en rättegång mot kvinnan. Det är alltså inte ett sådant mål som faller under åklagarens åtalsplikt. En åklagare kan i vissa fall väcka åtal i förolämpningsmål, då förolämpningen till exempel gör anspelningar på den utsattes etniska ursprung eller sexuella läggning. I 5 kap. 5 § Brottsbalken ges en lista över de fall där en åklagare kan väcka åtal för ärekränkningsbrott. Baserat på vad du skriver om kvinnans uttalanden synes de inte falla in under denna paragraf, men då jag inte vet bakgrunden till händelsen är det naturligtvis svårt att säga med säkerhet om någon av de situationer som upptas i paragrafen förelegat.

Om du väljer att gå vidare med saken bör du först vända dig till polisen och göra en anmälan.

Med vänlig hälsning,Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1196)
2021-05-16 När aktualiseras förtal?
2021-05-16 Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser

Alla besvarade frågor (92315)