Biljettkontroll - Kollektiv persontrafik

Hej. Jag har en diskussion med en vän angående plankning i pendeltåget. Kontrollanterna i tunnelbanan har i vad som framgår av svaret här (http://lawline.se/answers/5498) ingen befogenhet att gripa om de inte ser när man begått brottet. Men står det till med pendeltågen, där järnvägslagen bryter in? Har de befogenhet att gripa där. Om ja, ponera att man plankar där, men att man ser en kontrollant/väktare som går runt. Innan de når en skickar man en sms-biljett och får en bekräftelse. När de sen kommer till en och frågar efter biljett, där man visar sms:et och noterar att det är skickat nyligen, kan de då gripa på den grunden att man inte kan visa giltigt biljett för några minuter tidigare där de sett en åka?

§ 1: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde."

K 9 § 3: "En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem får från järnvägssystemet avlägsna den som överträder förbudet i 1 §, den som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Om det är absolut nödvändigt, får befattningshavaren omhänderta sådana personer. Om så sker, skall polisen omedelbart underrättas. Omhändertagna får hållas kvar till dess att de har överlämnats till en polisman eller det inte längre finns skäl till omhändertagande, dock längst sex timmar."

K 10 4 §" Den som bryter mot förbudet i 9 kap. 1 § döms till penningböter."

Av det tolkar jag som att man inte har behörighet att gripa en, enligt järnvägslag. Men min vän hävdar strängt att det fortfarande är möjligt. Hur står det till där?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Det stämmer att kontrollanterna endast har rätt att gripa någon som inte har biljett om de ser när personen begår brottet, alltså bedrägligt beteende, 9kap 2§ 2st brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.

Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik ( http://lagen.nu/1977:67) som min kollega hänvisar till i sitt svar (http://lawline.se/answers/5498) gäller för all kollektiv persontrafik, alltså även pendeltåg. Kontrollanter på pendeltågen har alltså rätt att avvisa en resande från tåget, om denne inte vill betala, se 5 §. Kontrollanterna, precis som vilken privatperson som helst, har rätt till envarsgripande enligt 24 kap 7 § 2 st rättegångsbalken. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till polisen.

Järnvägslagen behandlar inte frågor om avgifter för biljetter. Däremot blir den tillämplig om någon uppträder berusad eller på annat sätt äventyrar säkerheten på tåget, kap 9 3 § järnvägslagen https://lagen.nu/2004:519.

Vänliga hälsningar

Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo