Barns brevhemlighet vid godmanskap

FRÅGA
Som god man för en sjuttonåring ensamkommande ungdom undrar jag om jag har rätt att öppna ungdomens post ? Om inte, om det kan anses vara för ungdomens bästa hur ställer sig sken då?
SVAR
Hej!

Det korta svaret på din fråga är nej. I Sverige råder brevhemlighet, vilket regleras i 4 kap. 8 och 9 §§ Brottsbalken (BrB) (här ).

Brevhemligheten innebär att om du olovligen bereder dig tillgång till en postförsändelse, som är under befordran begår du ett brott mot 4 kap. 8 § BrB och du kan då dömas för brytande av posthemlighet. Bereder du dig olovligen tillgång till en postförsändelse när den har nått adressaten, är det istället ett brott mot 4 kap. 9 § BrB och du kan då dömas för intrång i förvar.

Det är alltså förbjudet att olovligen öppna någon annans post, även brev adresserade till omyndiga. Innebörden av att ”olovligen öppna någon annans post”, är att det krävs att du antingen har barnets samtycke, eller stöd i lag för att kunna öppna barnets post, annars anses du öppna posten olovligen.

Enligt 11 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ( här ), vilken ditt godmanskap regleras av, så ska flertalet av reglerna i Föräldrabalken ( här )(FB) som avser godmanskap tillämpas. Beroende på hur ditt förordnande som god man är utformat, så ska du företräda barnet och ta till vara barnets intresse i olika angelägenheter. Även om syftet med att öppna barnets brev skulle sammanhöra med en angelägenhet du ska företräda barnet i, finns det dock inget stadgande i FB som ger dig behörighet att öppna ett brev som är adresserat direkt till barnet. För att du lagligt sett ska kunna öppna post som är adresserat direkt till barnet, torde alltså krävas samtycke från barnet.

Föreligger en nödsituation, så att fara hotar barnets liv, hälsa eller egendom och du öppnar barnets post för att försöka undanröja faran, kan det föreligga grund för ansvarsfrihet enligt 24 kap. 4 § BrB. För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs dock att det är försvarligt att du öppnar brevet. D.v.s. att faran motiverade ett öppnande av barnets post och att du inte hade möjlighet att undanröja faran på annat sätt, än genom att utan barnets tillåtelse, öppna barnets post.

Mitt råd till dig om du anser att det är viktigt för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som god man på bästa sätt och det kan motiveras med hänsyn till barnets bästa att du läser barnets post, är att du frågar barnet om samtycke till att öppna barnets post.

Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1273)
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
2022-01-14 Kan busringning utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98481)