FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande14/04/2011

Personskada - orsakad av träningsredskap som ej var säker att använda

Hallå! Var på gymmet i lördags,tränade i en dragmaskin,körde totalt4 set i den maskinen,3 set gick bra i 4 släppte en splint som man reglerar höjden på handtaget med,när splinten släppte kom handtaget farande rakt på tummen, skadan blev fraktur i tummen och fick sy och gips på det och så blev jag sjukskriven i 6 veckor. Tänkte kolla om man har rätt att kräva skadestånd för den här incidenten? Hälsningar

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar frågan som att sprinten släppte p.g.a. ett fel, eller en brist på träningsredskapet du använde dig av och att detta föranledde din ”tumskada”. Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan, krävs att någon av uppsåt eller på grund av vårdslöshet har vållat skadan, se 2 kap. 1 § SkL ( https://lagen.nu/1972:207 ). Förutsättningarna för att du ska kunna kräva skadestånd av gymmet är alltså att de har varit vårdslösa och att deras vårdslöshet har orsakat din skada. Normalt krävs att någon har vidtagit en aktiv handling, som orsakar en skada för att skadeståndsskyldighet ska föreligga. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt, kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. I detta fallet torde gymmet ha en plikt, att genom underhåll säkerställa att deras träningsredskap är säkra att använda. Lossnade sprinten då p.g.a. att de har varit vårdslösa, genom bristande underhåll av träningsredskapet, är de alltså skadeståndsskyldiga. Utifrån informationen i frågan är det dock svårt att göra en bedömning huruvida de har varit vårdslösa eller ej. Omständigheter som kan ha betydelse är t ex hur enkelt de var att upptäcka att träningsredskapet inte var säkert att använda, om gymmet kanske t.o.m. kände till att sprinten inte var säker, huruvida gymmet genom underhåll av redskapet försökt förebygga olyckor, om sprinten var korrekt monterad och korrekt anpassad för träningsredskapet etc. Skulle gymmet anses ha varit vårdslösa, finner du i 5 kap. 2 § SkL, de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av frakturen (t ex vanprydande ärr eller nedsatt rörlighet). Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet skulle bli i en eventuell rättegång och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring. I vissa gym-medlemskap ingår olycksfallsförsäkring. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare