Barns rätt till underhåll vid förälderns död

2011-02-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har härt att underhållsskyldighet till egna barn upphör om och när den underhållsskyldige dör, även om det inträffar före att barnen fyller 18 år. Var finns i så fall denna bestämmelse?
SVAR
Hej!

Det stämmer att en förälders underhållsskyldighet upphör om föräldern dör. Det går däremot inte att peka ut en enskild bestämmelse, som visar att det är så. Snarare går det nog att säga att det är avsaknaden av vissa bestämmelser, som leder till detta, vilket jag ska förklara närmre nedan.

Regler om en förälders underhållsskyldighet för sina barn, finner du i 7 kap. föräldrabalken (här). Av naturliga skäl kan inte föräldern fullgöra denna skyldighet själv, när den har avlidit.

Förvaltningen av den avlidnes tillgångar sköts då istället av dödsboet efter föräldern. Efter att bouppteckning har skett och den dödes skulder och dödsboets skulder har avvecklats, så fördelas arvet efter den döde. Regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB) (här).

Tidigare fanns det i 8 kap. ÄB en rätt för efterlevande barn, att ur kvarlåtenskapen efter den döde få ut ett engångsbidrag för sitt underhåll, om detta inte kunde tryggas genom arvet eller på annat sätt.
8 kap. upphävdes dock genom lag 1978:855. Numera finns alltså inte någon rätt för efterlevande barn, till underhållsbidrag ur den avlidnes kvarlåtenskap, läs mer om detta i prop. 1978/79:12 (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=G20312).

Idag har barn, förutom att de ur den avlidnes kvarlåtenskap har rätt till sin laglott (Se 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 § ÄB (observera dock makes arvsrätt 3 kap. 1 § ÄB)), rätt till barnpension och i vissa fall även efterlevandestöd. Minderåriga barn, vars ena förälder eller båda föräldrar avlider får alltså idag sitt underhåll tryggat genom deras rätt till barnpension och i vissa fall även efterlevandestöd. Detta reglerades fram till årsskiftet i Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn (här), från och med årsskiftet har dock regler om detta istället införts i 78 och 79 kap. Socialförsäkringsbalken (här).

Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98495)