Om förtal

FRÅGA
Går det att anmnäla för ärekränkning då min syster säger att jag tagit saker och pengar ur vår fars dödsbo, skickat mejl och skrivelser om detta till alla 6 syskon. Att det har försvunnit saker ur dödsboet som jag inte kan minnas har funnits.
SVAR
Hej

Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (här) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning.

Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Om jag har förstått saken rätt så har din syster skickat meddelanden till övriga syskon med uppgifter om att du har stulit ur dödsboet, vilket då utpekar dig så som brottslig.

Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person.

Viktigt är dock att din syster haft för avsikt att skada ditt anseende genom att lämna uppgiften för att hon ska kunna dömas till ansvar för förtal. Det är tillräckligt, att du kan bevisa att lögnen var ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver du inte uppvisa.

Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (här) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att hon kan visa att uppgiften var sann eller att hon hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller hon inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej.

Med Vänliga Hälsningar
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93113)