Avtals ogiltighet vid bristande rättshandlingsförmåga.

2011-01-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min son, 11 år, har, utan tillstånd från mig eller hans pappa köpte en ganska dyr hobbybil (leksak i hans ögon). Han tog sin sparkassa och dessutom lånade pengar av ett par kompisar till att köpa den. Detta uppdagades på kvällen dagen efter köpet då hade han och hans kompisar lekt med denna i två dagar. Kartongen är bort och jag vet inte om det dessutom saknas några småsaker som fanns i. Hur gäller lagen och vad har affären för ansvar att sälja, i mina ögon en dyr "leksak" som dessutom är rätt ömtålig till ett barn.
SVAR
Hej,

Som huvudregel i svensk rätt gäller principen om pacta sund servanda, dvs. att avtal ska hållas. Men för att ett avtal ska kunna ingås med bindande verkan krävs att båda parterna har rättshandlingsförmåga, vilket en fysisk person får när man blir myndig. Detta framgår av lagtexten i Föräldrabalken 9 kapitlet 1§: " Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser..". Det finns givetvis vissa undantag, bland annat har omyndig med eget hushåll rätt att göra sedvanliga rättshandlingar för det dagliga hushållet och på samma sätt har en minderårig över 16 år rätt att disponera över sin egen arbetsinkomst.

Följden av att avtalet ingåtts av person med bristande rättshandlingsförmåga blir att avtalet är ogiltigt och prestationerna ska återgå, vilket framgår av Föräldrabalken 9 kapitlet 7§, här. Kan inte varan återlämnas ska ersättning utgå och den minderåriga kan med andra ord bara bli ersättningsskyldig upp till varans värde. I andra stycket samma paragraf framgår att ersättning endast ska utgå för den delen som kommit den omyndige till nytta eller använts till skäligt underhåll. Har den omyndige vilselett sin motpart genom t.ex. falska uppgifter om sin ålder/samtycke från förmyndare så ska han i skälig omfattning ersätta skadan som uppkommit genom avtalet. Att notera är att det inte räcker med att den minderåriga varit tyst och inte lämnat någon uppgift alls.

Det finns några undantag från huvudregeln om avtalets ogiltighet och det är i de fall då förmyndaren kan anses ha uppträtt på ett sådant sätt att det givit motparten befogad anledning att tror att samtycke förelåg så är avtalet giltigt. Detta verkar dock inte vara situationen i ditt fall eftersom ni, som jag förstår det av frågans formulering, inte haft någon kontakt med affären ifråga. En förmyndare kan också i efterhand godkänna avtalet och det blir då giltigt. Ett sådant godkännande kan ges antingen genom en aktiv handling eller genom en underlåtenhet att göra ogiltigheten gällande.

I din sons fall är avtalet ogiltigt och prestationerna ska återgå, med andra ord ska hobbybilen återlämnas och affären ska lämna tillbaka till pengarna. Mitt råd till dig är att omedelbart söka upp försäljaren och invända mot avtalets giltighet med hänvisning till barnets bristande rättshandlingsförmåga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?