FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB23/01/2011

Häleri - God tro

Kan jag bli skyldig till häleri om jag köpt en vara (lösöre) i god tro, och det visar sig vara ett rättsligt fel (vara är stöldgods)Kan jag bötfällas?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det korta svaret är; nej, du skall inte bötfällas om du var i god tro vid förvärvstidpunkten. För tydlighetens skull utvecklar jag dock saken nedan. Häleri regleras i Brottsbalken 9:6§ och är ett så kallat uppsåtligt brott, för att ansvar skall föreligga fordras således vetskap om att den aktuella saken är stulen. Om så inte är fallet är ansvar för häleri uteslutet. Ringa häleri, kallat häleriförseelse, fordrar emellertid enbart oaktsamhet för att leda till ansvar, se Brottsbalken 9:7§. Gränsdragningen är av naturliga skäl svårare att göra i detta fall och det fordras en prövning av om god tro förelegat i det enskilda fallet. För att du som köpare skall anses vara i god tro skall det anses sannolikt att: 1. Egendomens beskaffenhet 2. Förhållandena under vilka den utbjöds 3. Omständigheterna i övrigt; var sådana att du inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I en sådan bedömning tar man exempelvis hänsyn till var du köpte saken, vem säljaren var och om priset på varan stod i rimligt förhållande till sakens faktiska värde. Det rör sig således om en helhetsbedömning som skall utvisa huruvida du var i god tro vid köptillfället eller ej. Är så fallet skall du inte heller lagföras. Brottsbalken finner du här: https://lagen.nu/1962:700 Vänligen,
Fredrik MandelholmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?