Förtal

FRÅGA
En person jag aldrig träffat men som jag vet vem det är har skickat mail till min arbetsgivare och ber honom att avsluta alla samarbeten med mig pga att jag är misstänkt för ekonomiska brott, att jag lånat pengar jag inte betalat tillbaka, att jag har pedofila tendenser och är farlig för barn (är tvåbarnsfar själv för övrigt) samt att jag är oärlig och ljuger hur mycket som helst. Detta måste väl anses kunna vara förtal? Hur lång tid tar i regel en polisanmälan tills den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning? Självfallet är inget av detta sant. Han är bara sur pga att hans flickvän har lämnat honom för mig, men hade det egentligen spelat nån roll om nåt hade varit sant (givet att jag inte hade blivit dömd för nåt av det påstådda)?
SVAR
Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (här) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, tar man framförallt hänsyn till vilka värderingar som råder på den utpekades ort och i hans bekantskapskrets. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. I ditt fall rör det sig som jag förstår det, om utpekande av dig som både brottslig och på andra sätt klandervärd i ditt levnadssätt.

Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person, så som din arbetsgivare. Du behöver inte kunna bevisa att ditt anseende verkligen skadats av uppgiften. Det viktiga är att den lämnade uppgiften typiskt sett kan leda till att du utsätts för omgivningens missaktning.

Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (här) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att han kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Enligt den information som du ger här så har jag svårt att tänka mig att stycke 2 i ditt fall skulle kunna utesluta ansvar, då personen i fråga, så som utomstående, inte troligen kan anses ha haft en skyldighet att uttala sig om saken till din arbetsgivare. Uppfyller han inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej.

När det gäller din fråga om hur lång tid det tar från det att en polisanmälan lämnas in, till dess att den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning, så är det inget jag kan bedöma. Detta påverkas av arbetsbelastningen hos polisen på den ort där utredningen ska göras osv. Men vad jag kan säga är att en utredning ska påbörjas så snart som möjligt efter det att anmälan har inkommit till polisen, och i denna typ av fall bör den misstänkte (om han blir misstänkt) bli kontaktad i ett tidigt skede i utredningen. Viktigt är dock att det inte räcker med att göra en polisanmälan för att en förundersökning ska påbörjas, du måste även ange brottet till åtal vid anmälan enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (här), såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § Rättegånsbalken (här).

Med Vänliga Hälsningar

Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93115)