Underhållsbidrag retroaktivt

2010-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag har blivit kontaktat av mitt ex. Hon vill att jag ska lämna ett faderskapstest för att se om jag är far till hennes barn. Om det nu visar sig att jag är det, blir jag skyldig att betala underhåll för alla de gångna åren?
SVAR
Tillämplig lag är föräldrabalken, här.
Om det skulle visa sig att du är fader till barnet gäller följande.

Ett barn är i princip berättigat till underhållsbidrag från födseln, se reglerna i 7:1 samt 7:2 FB. Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov samt den underhållsskyldiges betalningsförmåga, 7:3 FB. Möjligheten att få underhållsbidrag för förfluten tid är dock begränsad. Enligt 7:8 FB får talan om underhållsbidrag inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes.

HD har i rättsfallet NJA 1991 s 503 sagt att utgångspunkten bör vara att ett yrkande om bidrag för förfluten tid skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Huvudregeln är alltså att talan ska bifallas, men hänsyn kan tas till den underhållsskyldiges betalningsförmåga när tvisten förs. I rättsfallet hade fadern låg betalningsförmåga vid tidpunkten för tvisten och någon skyldighet att betala underhållsbidrag för förfluten tid fastställdes därför inte.


Sammanfattningsvis kan du alltså endast bli betalningsskyldig för underhållsbidrag 3 år tillbaks i tiden.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98495)