Gift samt ogift faders ansvar för barn

2010-11-23 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter är gravid men pappan har lämnat henne och vill inte ha barnet. Hur går han tillväga för att slippa ansvar och vad får det för ev konsekvenser i framtiden?
SVAR
Hej,


Tillämplig lag är framförallt föräldrabalken (1949:381), vilken återfinns på här. Svaret på frågan är beroende av om föräldrarna är gifta eller ej vid barnets födelse.


Om de inte är gifta vid barnets födelse kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet, 6:3 FB. Detta innebär att modern har ensamt ansvar för barnets personliga förhållanden såsom omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6:2 samt 6:1 FB.

Ensam vårdnad medför också ensamt förmynderskap, 10:2 2 st FB, vilket innebär att endast modern kommer att ha ansvar för barnets rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta egendom.

Är föräldraskapet fastställt är fadern skyldig att bidra ekonomiskt genom så kallat underhållsbidrag, 7:2 FB. Storleken på detta är beroende av barnets behov samt faderns betalningsförmåga, 7:3 FB.
Socialnämnden har en skyldighet att fastställa vem som är far till ett barn, 2:1 FB. De, liksom modern, kan föra talan i domstol om saken och det är då möjligt att förordna om blodprov på fadern för att se om det finns någon överensstämmelse mellan hans och barnets DNA, se bl a 3:5 FB och lagen om blodundersökning.
Modern bör medverka till fastställande av faderskapet då vägran till detta kan medföra att hon inte får något underhållsstöd för barnet. Underhållsstöd betalas ut av staten och är för närvarande 1273 kr i månaden. Detta ska ses som ett grundbelopp som betalas endast ut endast i den mån fadern inte betalar underhållsbidrag, eller till den del underhållsbidraget inte uppnår 1273 kr i månaden.

Sammanfattningsvis blir faderns skyldighet i detta fall endast att betala underhållsbidrag.


Om de är gifta vid barnets födelse kommer mannen att antas vara fader, 1:1 FB, och de kommer att ha gemensam vårdnad om barnet, 6:3 FB och därmed också gemensamt ansvar för barnet enligt ovan.
Det finns möjlighet att få till stånd ändring i vårdnaden enligt 6:5 FB. Det är dock inte säkert att rätten kommer att förordna om ensam vårdnad, såvida inte båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad (6:5 2 st FB), då det är barnets bästa som kommer i första hand när bedömningar om vårdnad görs, se 6:2a FB.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98495)