Är avtal som ingåtts under stark alkoholpåverkan giltigt?

2010-11-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hejsan, Jag undrar hur lagligt ett kontrakt är om man skriver på det under stark påverkan av alkohol? Ålder: 18 Tack
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal skall hållas. Det finns dock i Avtalslagens (AvtL) 3 kapitel vissa möjligheter att få ett ingånget avtal ogiltigförklarat, se här.

Att en person har varit berusad då avtalet ingåtts utgör i sig inte någon grund för att ogiltigförklara avtalet. Enligt regeln om ocker som återfinns i 31§ AvtL kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått. Berusning är ett exempel på en situation som kan falla under detta lagrum. Men det krävs dessutom att det finns ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Detta kan vara t.ex. att ena parten har förmått den (berusade) andra parten att sälja något till en bråkdel av dess marknadsvärde.

33§ AvtL medger också ogiltighet för det fall att omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. För att denna paragraf ska vara tillämplig krävs att motparten varit i ond tro, d.v.s. haft kännedom om de omständigheter som gör att avtalet strider mot tro och heder.

Slutligen finns det en möjlighet att få ett avtal jämkat eller ogiltigförklarat med hjälp av 36§ AvtL, om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Som synes kan man beakta en mängd olika omständigheter inom ramen för detta lagrum. Hänsyn kan tas bl.a. till att den ena parten varit mycket berusad vid avtalets tillkomst. Hänsyn kan också tas till låg ålder och om ena parten är erfarenhetsmässigt underlägsen.

Sammanfattningsvis är, som ovan nämnts, huvudregeln att avtal ska hållas och att det krävs en del för att kunna ogiltigförklara ett ingånget avtal. Det finns dock möjligheter att inom ramen för främst 31, 33 och 36§§ AvtL få ett avtal ogiltigförklarat p.g.a. att den ena parten var kraftigt berusad vid avtalstillfället. Det krävs dock något mer än enbart berusning för att avtalet ska ogiltigförklaras, som ex. att motparten på ett illojalt sätt har utnyttjat den andres berusning och fått denne att ingå ett oskäligt avtal som den berusade inte skulle ha ingått i nyktert tillstånd, eller i vart fall inte på samma villkor.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?