Felräknad offert

2010-10-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vi räknade fel på en offert till kund så att vi förlorar pengar på affären. Finns det någon rätt att ändra offerten?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

När ni lämnar en offert till en kund jämställs det inom juridiken med ett anbud, dvs. huvudregeln är att anbudet är bindande för anbudsgivaren, se 1 § avtalslagen (1915:218) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM .

En rättshandling (den offert ni skickat) kan vara ogiltig om den enligt 32 § AvtL skulle innefatta ett s.k. förklaringsmisstag. Exempelvis uppger man sig vilja köpa 1000 kg socker då man i själva verket vill köpa 10 kg socker. Av paragrafens första stycke framgår följande:

”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.”

Detta innebär att mottagaren av er offert måste ha insett eller i vart borde ha insett er felskrivning för att ni inte ska anses bundna av offerten. Det räcker således inte med att ni förlorar pengar på affären utan det är vissheten hos mottagen om ert misstag som blir avgörande.

Är mottagaren i god tro är det en förutsättning att ni snarast reklamerar felet utan oskäligt uppehåll.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?