FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription21/09/2010

Preskription vid personlig konkurs.

Hej. Min fråga är,hur länge får inkassobolagen hålla på med sina krav??? Gick i konkurs 1992.

Lawline svarar

Hej, Det framgår inte av din fråga att det skulle röra sig om ett bolag som gått i konkurs, jag har därför utgått från att frågan rör en personlig konkurs. En personlig konkurs innebär att en persons tillgångar säljs ut för att betala av skulder till fordringsägarna. Till skillnad från när en juridisk person går i konkurs, så upphör inte betalningsansvaret för en fysisk person vid personlig konkurs. Får personen ifråga tillgångar vid ett senare skede ska resterande skulder betalas av. Betalningsansvaret kvarstår med andra ord vid en personlig konkurs. Med det sagt måste vi sedan titta på preskriptionslagen. Av vad som framgår av frågan verkar det som om du med jämna mellanrum mottar betalningskrav och erinringar om din skuld från inkassobolaget. En fordran preskriberas normalt efter 10 år, undantag görs för konsumentfordringar vilka preskriberas efter tre år under förutsättning att det inte rör sig om ett löpande skuldebrev. Detta framgår av 2§ Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P2S1. Efter preskriptionstidens utgång kan fordringsägaren inte längre göra fordringen gällande mot gäldenären. En fordringsägare har dock en möjlighet att bryta preskriptionen genom att gäldenären på något sätt erkänner fordringen, att skriftliga krav och påminnelser om skulden skickas till gäldenären eller att talan väcks vid domstol. Vid ett preskriptionsavbrott börjar preskriptionstiden om och räknas då från dagen för avbrottet, se 5-6§§ Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P5S1. Tyvärr så verkar det som om inkassobolaget kontinuerligt gjort giltiga preskriptionsavbrott och de har därmed rätt att fortsätta kräva betalning för skulden tills den blivit slutbetald. Mitt förslag är att du tar kontakt med ditt inkassobolag och ber om någon form av uppgörelse eller betalningsplan, inkassobolagen brukar generellt vara öppna för att försök hitta en lösning som är hållbar för alla parter. Jag hoppas att jag har svarat på din fråga och att det löser sig för dig! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare