Rättshandlings ogiltighet vid demenssjukdom

2010-08-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min makes far som var dement, och numer avliden blev efter sitt insjuknande sambo med en kvinna. Hon kommer nu vara förmånstagare för försäkringar osv. Under hans sjuktid skrev hon även över en bil och annan egendom i sitt namn. Är detta "lagligt" i juridisk mening? Hur bevisar man att han var sjuk/dement när de ingick samboskap och överlåtandena gjordes??? HUR ska vi gå vidare med detta??!!
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att den som är ägare till viss egendom är fri att förfoga över denna, inklusive att skänka bort den, s.k. benefik rättshandling. Det finns dock vissa omständigheter som medför att en rättshandling blir ogiltig.

Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, (se här) stadgar att ” Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde.” Termen ”psykisk störning” är vittgående, och omfattar bl.a. demenssjukdom.

En annan möjlighet är att aktualisera ogiltighetsreglerna i avtalslagens tredje kapitel, se här. 31 § avtalslagen stadgar följande. ”Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.” Är förutsättningarna uppfyllda för att detta lagrum ska träda in, medför det att rättshandlingen blir ogiltig.

Att bevisa att din svärfar varit dement vid tidpunkten för rättshandlingarna kan vara svårt. Man kan t.ex. begagna sig av ett läkarutlåtande som styrker demensen. Man måste dock påvisa att det föreligger ett orsakssamband mellan din svärfars demenssjukdom och de företagna rättshandlingarna. Den psykiska störningen behöver inte ha varit ensamt avgörande för rättshandlingen, men skall ha medverkat till den.

I ärvdabalken (ÄB) finns därutöver ett förstärkt skydd för bröstarvinges laglott, se här. 7 kap 4 § ÄB stadgar att om den avlidne under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, kan bröstarvinge enligt 7 kap 3 § påkalla jämkning. Vid nedsättning av gåvan ska denna återgivas eller och om detta ej kan ske, ersättning utges för dess värde. Vill bröstarvinge göra denna rätt gällande mot gåvotagaren, ska han väcka talan inom ett år från bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.
Om bestämmelsen i ÄB 7:4 är tillämplig skall vid laglottens beräkning värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen, varefter laglotten beräknas på vanligt sätt. Det krävs inte att arvlåtaren avsett att genom gåvan kränka laglotten för att lagrummet ska kunna tillämpas.

Sammanfattningsvis blir det första steget att avgöra om rättshandlingarna är ogiltiga. Det krävs då att man kan visa dels att din svärfar var sjuk vid tidpunkten för gåvorna och dels att det fanns ett orsakssamband mellan sjukdomen och gåvorna. Detta kan vara svårt att visa, men ett läkarutlåtande kan i detta avseende vara ett bra hjälpmedel. Bevisbördan för att en psykisk störning och orsakssamband förelåg då avtalet ingicks åvilar den som gör ogiltighet gällande.

Om gåvorna inte befinns vara ogiltiga, kvarstår möjligheten att försöka återvinna dem med hjälp av det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken.

Om ni önskar gå vidare med detta, råder jag er att kontakta advokat för en närmare bedömning av era möjligheter att nå framgång med era anspråk.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?