Ej förlängd tidsbegränsad anställning

Hej! Vad innefattar termen "ingripande åtgärd" i Föräldraledighetslagens 16 §? Jag har en vän som är gravid och i samband med det fick besked från arbetsgivaren att henne tidsbegränsade anställning därmed inte skulle förlängas. Är det en ingripande åtgärd av arbetsgivaren eller innefattas bara regelrätt uppsägning av begreppet? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Med ”ingripande åtgärd” enligt 16 § 1 stycket 7 punkten föräldraledighetslagen avses, enligt motiveringen till lagen, åtgärder till nackdel för arbetstagaren såsom indragna förmåner och utebliven befordran, såvida dessa frågor inte omfattas av någon av paragrafens övriga punkter. Det kan även röra sig om omplaceringar som avsevärt försämrar en arbetstagares arbetsförhållanden eller som syftar till att få arbetstagaren att självmant säga upp sig. 

När det gäller din väns situation kan det allmänt sägas att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning och utan att några sakliga skäl behöver anges vid avtalstidens slut, enligt 4 § 2 stycket lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80#P4S1. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förlänga en tidsbegränsad anställning.

En annan sak är att arbetsgivaren kan göra sig skyldig till brott mot föräldraledighetslagen om beslutet att inte förlänga anställningen beror på att arbetstagaren kommer att ta ut föräldraledighet. Arbetsgivaren har fri anställningsrätt men får inte missgynna en arbetstagare eller arbetssökande av skäl som har att göra med föräldraledighet när beslut tas i en anställningsfråga, enligt 16 § 1 stycket 1 punkten föräldraledighetslagen. Bara den som har tillräckliga kvalifikationer i förhållande till andra arbetssökande eller i förhållande till arbetsgivarens krav kan bli missgynnad. Undantagsvis kan det vara befogat att neka någon en tidsbegränsad anställning, exempelvis om anställningen är planerad att vara endast en kort tid under vilken den arbetssökande kommer att vara föräldraledig. Detta följer av 16 § 2 stycket där det anges att förbudet inte gäller om olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. 

Angående bevisbördans placering i denna typ av frågor gäller enligt 24 § att det är arbetstagaren som ska visa på omständigheter som ger anledning att anta att ett missgynnande av skäl som har samband med föräldraledighet har förekommit. Därefter måste arbetsgivaren, för att undgå skadeståndsansvar, visa att något missgynnande inte har skett eller att ett missgynnande har varit en nödvändig följd av ledigheten. 

Föräldraledighetslagen hittar du här, https://lagen.nu/1995:584. Jämför även diskrimineringslagen, https://lagen.nu/2008:567, där ett missgynnande i arbetslivet på grund av graviditet anses falla inom lagen.

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo